Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

         Thực hiện công văn số 116/VHL-TCCB ngày 20/01/2016 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2016, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị trực thuộc tiến hành đăng ký thi đua và bình xét khen thưởng theo các nội dung sau:

 I.  Đăng ký danh hiệu thi đua:

Căn cứ vào tiêu chuẩn danh hiệu thi đua theo Qui chế thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua năm 2016 (theo mẫu đính kèm):

1. Cấp cơ sở Viện Hóa học:

- Cá nhân lao động tiên tiến

- Cá nhân chiến sĩ thi đua

- Tập thể lao động tiên tiến

2. Cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

- Cá nhân chiến sĩ thi đua

- Tập thể lao động xuất sắc

 II.    Xét hình thức khen thưởng:

1.     Khen thưởng cấp Nhà nước

a)     Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba được xét tặng cho tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 15, 16, 17 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của chính phủ và được qui định chi tiết tại Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của bộ Nội vụ.

b)    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

c)     Huân chương Hữu nghị được xét tặng cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đạt các tiêu chuẩn quy định tại điều 39 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

d)    Huy chương Hữu nghị được xét tặng cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đạt các tiêu chuẩn qui định tại Điều 22 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

2.     Các hình thức khen thưởng khác

2.1.   Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” của Bộ Khoa học và Công nghệ, được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn theo văn bản đính kèm.

2.2.   Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN được xét tặng cho cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN và đạt tiêu chuẩn theo văn bản đính kèm.

(Bản tiêu chuẩn, mẫu đăng ký thi đua của tập thể và báo cáo cá nhân được đăng tải trên Website của Viện Hóa học).

Các đơn vị gửi bản đăng ký danh hiệu thi đua (mục I) và hồ sơ xét khen thưởng (khoản 1, 2 - mục II) về Phòng Quản lý Tổng hợp (qua CV. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 20/02/2016 để kịp thời tổng hợp báo cáo.

 
           Viện Hóa học thông báo để các tập thể, cá nhân được biết và thực hiện./.