Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư hóa chất cho các đề tài, dự án

 
          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 và thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa;

Căn cứ công văn số 1618/VHL-KHTC ngày 17/8/2015 và công văn số 2341/VHL-KHTC ngày 19/11/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn áp dụng quy định mới trong công tác đấu thầu mua sắm thiết bị,vật tư hóa chất.

Để thực hiện nghiêm túc các văn bản trên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, Viện Hóa học thống nhất quy định thủ tục trình tự thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư hóa chất của các đề tài, dự án từ năm 2016 như sau:

1.     Căn cứ dự toán kinh phí mua thiết bị, vật tư hóa chất hàng năm đã được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm:

-   Lập Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo mẫu 01- Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015) gửi về phòng Quản lý Tổng hợp (CVC.Phan Thị Lan Hương, email: plhuongvhh@gmail.com) gồm 01 bản in và file điện tử để kiểm tra, chỉnh sửa theo Quy định.

-   Gửi Tờ trình xin Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến cấp có thẩm quyền sau khi đã được chỉnh sửa, có chữ ký chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng đơn vị.

-    Lập phiếu đăng ký và gửi đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia hoặc Báo đấu thầu.

2.     Căn cứ vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Phòng Quản lý Tổng hợp có trách nhiệm:

-   Lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoặc Bản yêu cầu báo giá.

-   Trình Viện trưởng ký Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoặc Bản yêu cầu báo giá.

-   Lập và trình ký Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán gói thầu.

-   Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoặc Bản yêu cầu báo giá.

-   Bán hoặc cung cấp Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoặc Bản yêu cầu báo giá.

-   Tiếp nhận Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất hoặc Hồ sơ báo giá.

-   Thành lập Hội đồng đánh giá và tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất hoặc Hồ sơ báo giá.

-   Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất hoặc Hồ sơ báo giá.

-   Phối hợp với đơn vị lập Biên bản thương thảo hợp đồng.

-   Trình Viện trưởng ký Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu.

-   Phối hợp với đơn vị trong quá trình ký và thực hiện Hợp đồng mua bán, giao nhận hàng hóa và nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

-    Báo cáo Lãnh đạo Viện về các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đấu thầu mua bán thiết bị, vật tư hóa chất để kịp thời xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

          Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với phòng Quản lý Tổng hợp để thực hiện đầy đủ và đúng quy định./.