Vietnam English

Thông báo

Thông báo lịch Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015

 
          Đảng ủy Viện Hóa học trân trọng kính mời toàn thể các Đảng viên đến dự:

 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

 CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

 

            Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00’, thứ Năm, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 8 tầng - Viện Hoá học.

Đề nghị các Đảng viên tham dự Hội nghị đầy đủ./.

                                                                           TM/ĐẢNG ỦY VIỆN HÓA HỌC
                                                                           BÍ THƯ
                                                                            (đã ký)
                                                                              Nguyễn Văn Tuyến