Vietnam English

Thông báo

Thông báo lịch Hội nghị cán bộ viên chức Viện Hóa học năm 2015

 

         Viện Hóa học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị đến dự:

 

 HỘI NGHỊ

CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN HÓA HỌC NĂM 2015

 

               Thời gian: Từ 8 giờ 30', thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 8 tầng Viện Hóa học

Đề nghị các cán bộ tham dự Hội nghị đầy đủ./.

                                                                                       TM.VIỆN HÓA HỌC
                                                                                                                                                          VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                                                                                     (đã ký)
                                                                                                                                                         Nguyễn Văn Tuyến