Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc nhận xét đánh giá cán bộ, công chức viên chức năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học

 

Thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015, Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau:

-    Phổ biến việc đánh giá viên chức năm 2015 đến các cán bộ trong đơn vị

-    Hướng dẫn viên chức viết báo cáo kiểm điểm và tự đánh giá theo các mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Hoàn thành nhiệm vụ

+ Không hoàn thành nhiệm vụ

-    Nội dung báo cáo, kiểm điểm và tự đánh giá theo mẫu sau:

+ Đối với viên chức là Lãnh đạo phòng (mẫu số 01)

+ Đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ (mẫu số 02)

-    Tổ chức họp để  lấy ý kiến đóng góp đối với từng cá nhân, các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp (mẫu số 03).

( mẫu Biên bản và phiếu đánh giá được đăng trên trang Web của Viện) 

           Biên bản họp phòng và phiếu đánh giá, phân loại của các viên chức được gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CV. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 22/12/2015, để Viện tiến hành các thủ tục phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

 Viện Hóa học thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./. 

Mẫu tải tại đây:    Mẫu 1: Đối với viên chức là Lãnh đạo phòng 

                           Mẫu 2:  Đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ

                           Mẫu 3: Biên bản