Vietnam English

Thông báo

Thông báo tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án kết thúc năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án kết thúc năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học

 
           Căn cứ Hợp đồng và Thuyết minh các đề tài, dự án đã được phê duyệt có thời gian thực hiện kết thúc tháng 12/2015;

 Căn cứ các Quy định về nghiệm thu đề tài, dự án các cấp;

Viện Hóa học đề nghị các cán bộ là Chủ nhiệm các đề tài, dự án (theo danh sách gửi kèm) khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết và chủ động đăng ký để Viện tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án ở cấp cơ sở.

 Hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở gồm:

1.     Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài (Theo mẫu)

2.     Báo cáo nghiệm thu (đầy đủ theo quy định)

3.     Dự kiến danh sách Hội đồng nghiệm thu cơ sở

(Chi tiết xin liên hệ: CVC. Phan Thị Lan Hương - Trưởng Phòng QLTH, Tel: 38363567; DĐ: 0912326791)

 Thời gian tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án sẽ thực hiện hoàn thành trước ngày 25/12/2015.

 Viện Hóa học thông báo để các Chủ nhiệm đề tài, dự án biết và nghiêm túc thực hiện./.