Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

       Thực hiện công văn số: 2149/VHL-KHTC ngày 30/10/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc báo cáo tổng kết công tác 2015 và kế hoạch 2016, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị gửi báo cáo theo mẫu của năm 2015 các kết quả hoạt động KH&CN năm 2015 như sau:

          Biểu 3: Thống kê đề tài năm 2015

Biểu 5: Kết quả nổi bật năm 2015

Biểu 5a: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả nổi bật năm 2015

Biểu 5b: Mô tả kết quả (sản phẩm) KHCN nổi bật năm 2015

Biểu 6b: Chuyển giao công nghệ năm 2015

Biểu 8: Hợp tác Quốc tế năm 2015

Biểu 11: Thống kê công trình công bố năm 2015

 (Xem chi tiết các Biểu mẫu trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/Thông báo

Các báo cáo bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp CV. Nguyễn Thị Hiểu. File điện tử gửi về địa chỉplhuongvhh@gmail.com và vanthu@ich.vast.vn muộn nhất ngày 20/11/2015 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn quy định.

Viện Hóa học đề nghị thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.