Vietnam English

Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015

 
             Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Hóa học đã tổ chức kỳ thi tuyển đối với các thí sinh đã đạt kết quả sơ tuyển và được thi tuyển viên chức năm 2015.

Sau đây là kết quả điểm thi của các thí sinh:

 TT

 Họ và tên thí sinh

Điểm thi viết

Điểm thi vấn đáp

Tiếng Anh

Tin học VP

Tổng số điểm thi

I. Ngạch Nghiên cứu viên:

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Quốc Anh

Không tham gia thi tuyển vì lý do cá nhân

2

Lê Hà Giang

88

85.25

Đạt

Đạt

173.25

3

Nguyễn Tuấn Thành

82.5

91.0

Miễn thi

Đạt

173.50

4

Phạm Thị Tốt

87.0

87.0

Đạt

Đạt

174.0

II. Ngạch NCV cao đẳng

 

 

 

 

 

5

Đỗ Công Hoan

80.5

74.25

Đạt

Đạt

154.75

 Căn cứ vào kết quả thi tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng viên chức nhất trí đề nghị Viện trưởng Viện Hoá học cụng nhận tuyển dụng 04 thí sinh có tên sau đây:

I.    Ngạch Nghiên cứu viên

1. Phạm Thị Tốt                         Phòng Điện Hóa ứng dụng

2. Nguyễn Tuấn Thành              Phòng Tổng hợp Hữu cơ

3. Lê Hà Giang                           Phòng Hóa học bề mặt

 II.    Ngạch Nghiên cứu viên Cao đẳng

1. Đỗ Công Hoan                      Phòng Vật liệu Polyme

Viện Hóa học thông báo để các thí sinh và toàn thể cán bộ viên chức được biết./.

 

 VIỆN TRƯỞNG

 Nguyễn Văn Tuyến