Vietnam English

Thông tin về hoạt động của phòng nghiên cứu Hóa học Steroit và Alkaloid

 

Phòng Hóa học Steroid và Alkaloid

 

Phụ trách phòng : PGS.TS. Lưu Đức Huy

ĐT: (844).3.7918453;    DĐ:0977490941

 

1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lưu Đức Huy

Phụ trách phòng

2

Nguyễn Thị Diệp

Nghiên cứu viên 

               2. Lĩnh vực nghiên cứu:

 
a) Tổng hợp hữu cơ:

-Tổng hợp, bán tổng hợp các hợp chất hữu cơ định hướng có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y dược, nông nghiệp và mỹ phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực Hoá học steroid và alkaloid.

b) Hóa học các hợp chất tự nhiên:

-Phân lập, nghiên cứu cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn tự nhiên dùng làm thuốc và nguyên liệu đầu cho công nghiệp hoá dược, đặc biệt đối với các hoạt chất steroid và alkaloid.

c) Liên ngành: Hóa- sinh

-Công nghệ sinh học vi sinh steroid dược phẩm

d) Ứng dụng

-Nghiên cứu, phát triển Thực phẩm chức năng từ nguyên liệu thiên nhiên

3. Một số kết quả nổi bật

a) Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:
 

Tên đề tài

Chương trình

Cấp

Chủ nhiệm

 đề tài

Kinh phí

 

Thời gian

Nghiên cứu quy trình tổng hợp prednisolon từ 9α-hydroxy androstendion

ĐT ĐL

Nhà nước

L.Đ.Huy

2.325.000.000

7/2011

-6/2014

Nghiên cứu một số phương pháp mới tổng hợp betamethason từ 9α-hydroxy androstendion và các hợp chất tương tự

NCCB

Quĩ NCCB

(Nafosted)

L.Đ.Huy

720.000.000

3/2013

-3/2015

Nghiên cứu sử dụng hóa chất công nghiệp chiết xuất tinh chế phytosterol đậu tương từ phụ thải công nghiệp tinh luyện dầu đậu tương dùng làm thực phẩm chức năng cao cấp anticholesterol

Dự án SXTN

Bộ

( VAST)

L.Đ.Huy

400.000.000

1/2013

-12/2014

 (Cấp: Bộ, Nhà nước, Nghị định thư, Quĩ NCCB)

 
b.Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2002 đến nay ( Chỉ trích từ 2008- nay)

b

1. N.V.Karpov, V.A.Andryushina, V.V. Iaderez, A.V.Druzhinina,T.S. Stytsenko, B.L. Sacskovsky, V.I. Lozinsky, Luu Duc Huy, N.E.Voyshvillo. Conversion of Delta-4-3-cetosteroids using immobil cells Actinobactery Rhodococcus Erythropolis. Journal of Applied Biochemistry and Microbiology ( RU),(2011).Vol 47.No4.pp1-7.

2. T.S.Savinova, N.V.Lukashev, L.D.Huy, and I.P.Beletskaya. Autooxidation of Δ17(20)-20-Hydroxy Derivatives of Steroids. Journal of Organic Chemistry(RU).(2011).Vol 47. No 1. pp.54-61.(ISSN 1970-4290)

3. V.A.Andryushina, N.V. Rodina, T.S. Stytsenko, Luu Duc Huy, A.V.Druzhinina, V.V. Yaderetz and N.E. Voishvillo. Conversion of Soybean Sterols into 3,17-Diketosteroids using Actinobacteria Mycobacterium neoaurum, Pymelobacter simplex và Rhodococcus erythropolis. Russian Journal of Applied Biochemistry and Microbiology(RU).(2011).Vol 47.No 3.pp 270-273 ( ISSN 0003-6838)

4. Savinova T.S., H. Luu Duc, Beletskaya I.P., Lukashev N.V.Synthesis of 17alpha- hydroperoxy-16alpha-metylpregnan from Delta-16-20-ceto derivative and its restoration to 17alpha- hydroxy analogies. Conference on Chemistry and reservant of forest biomassa. St.- Peteburg, Russia. (2010). Abst papers , P. 93.

5.Luu Duc Huy. Synthesis of corticoids from phytosterols via 9α- OH AD. IFS/OPCW Workshop “ Chemistry in Nature- Natural Resources…”. December, (2009). Chiang Mai, Thailand, Abst. Peper, p. 4.

6.V.A.Andryushina, N.V.Rodina, T.S.Stytsenko, Luu Duc H., N.E.Voyshvillo. Сonversion of phytosterols to 3,17-diketosteroids by using Mycobacterium neoaurum and Rhodococcus erythropolis. 3rd Annual World Congress of Industrial Biotechnology ( IbiO-2010), Dalian, China.

7..L. D.Huy, N. T. Diep, L. T.K.Nhung, Alternative Road for Synthesis of the 16α,17α-epoxy-pregn-4,9(11)-dien-21-ol-3,20-dione from 9α- Hydroxy -androstenedione

Pharmaceutical Chemistry Journal (RU), Volume 46, Issue 6, Page 356-359(2012). ISNN:0091-150X

8..T.S.Savinova , Nguyen T.Diep, N.E.Voishvillo , V.A.Andryushina , N.V.Carpova , I.P.Beletskaya1, and 2Luu D. *Huy. Extraction of a mixture of phytosterols from soybean processing by-product and its use in the manufacture of 9alpha- hydroxyandrost-4-en-3,17-dione .Pharmaceurtical Chemistry Journal (RU), Vol. 46, No. 3, June, pp. 183-186 (2012). ISNN:0091-150X

9. L. D. Huy, N. T.Diep.21- Monohydroxylation of the 17b-Acetyl Steroids using Phenyliodosodiacetate. One step method and Its Limitations. Pharmaceurtical Chemistry Journal (RU), Vol 45, No 9, pp. 552-555, (2011). ISNN:0091-150X

10. Luu Duc Huy, Ng.T.Diep, Mai H T.Tung.Study on synthesis of 17a-ethynylestradiol-3,17b ( Ethynylestradiol).

J..Pharmacy.T. 3 .No.383 Vol.48. (2008).PP. 12-14.

11. Luu Duc Huy, Nguyen Thi Diep, Mai H. T.Tung et al .Recovery of phytosterols from by-product of soybean oil production. International Scientific Conference on “Chemistry for Development and Integration”, (Hanoi) Full Sc. Report PP.485-490 (2008)

12. V.A. Andryushina, Luu Duc Huy, N. V. Rodina, Truong N. Hai et al .Synthesis of 9α-Hydroxyandrostenedione by using a new strain of actinobacteria Rhodococcus erythropolis.

Ibid.Full Sc. Report. PP. 191-194.

13. Luu Duc Huy,Andryushina V.A., Truong N Hai Nguyen T. Diep . Microbiol Technology for conversion of phytosterols to androstenedione and 9alpha- hydroxy androstenedione . 1-st National Conference on Pharma-Chemistry (Ha Noi).Full Sc. Report.PP.65-69 (2008)

14. Luu Duc Huy. New method for stereo-and regioselective synthesis ò the 4-halogeno (Cl-,Br-)-pregn-4-en-16α-ol-17α-fluo-3-on-20-yne, new ethynylsteroidal substance class. The 4-th international conference on cutting-edge organic chemistry in Asia ( ICCEOCA-4). Bangkok- Thailan (2009).

c) Sách chuyên khảo đã xuất bản:

d) Bằng phát minh sáng chế:

e) Các giải thưởng khoa học: Giải thưởng KHKTTN 1998 về Thàn tựu Khoa học cơ bản( Số 01-98 / GTKHKTTN)+ Huy Chương Tuổi trẻ Sáng tạo KHKT

f) C ác công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

4. Kết quả đào tạo sau đại học

Đã đào tạo:

-Ths: Nguyễn Thị Diệp, Mai Hùng Thanh Tùng, Phùng Thị Hồng Nhung, Lê Thị Giang, Lưu Thị Kim Nhung

Đang đào tạo:

-TS: Nguyễn Thị Diệp

-Ths: Nguyễn Văn Đại

5. Hợp tác quốc tế:

-Trung tâm Kỹ thuật Sinh học, Viện HL KH LB Nga, Moscow :Viện sỹ Skryabin K.G.,TS. Andryushina V.A.

-ĐHTHQG Minnesota Duluth, Mỹ: GS,Viện sỹ Ron Caple.

-TT Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Cu ba , Havana: TS. Blanca R.H.Llamos

- ĐHTHQG Lomonosov, Moscow (MSU): Viện sỹ Beletskaya I.P.,Giáo sư, Lukasev N. V.,TS. Savinova T. A.

-Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu á của Hàn quốc, trụ sở tại ĐHQGHN.

-Quỹ khoa học quốc tế IFS ( Inter. Found. for Sci.), trụ sở tại Stockholm, Thuỵ Điển.

Các bài đã đăng