Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài VAST của PGS.TS. Trần Văn Lộc

 
THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

  

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Nhãn dê Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh và tạo chế phẩm có khả năng kháng ung thư từ cây này”.
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:  PGS.TS. Trần Văn Lộc
3. Các thành viên thực hiện chính
            T.S. Phạm Thị Ninh
            TS. Trần Văn Chiến
            TS. Trần Thị Phương Thảo
            TS.Nguyễn Thị Thu Hà
            PGS.TS. Đỗ Thị Thảo
4. Thư ký nhiệm vụ: T.S. Phạm Thị Ninh
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Nghiên cứu thành phần hóa học các hợp chất có hoạt tính kháng ung thư từ cây Nhãn dê Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
- Tạo chế phẩm có khả năng kháng ung thư cây Nhãn dê.
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
- Thu mẫu cây nhãn dê (lá, vỏ…) tại địa điểm ven bờ biển miềm trung, xác định tên khoa học của mẫu cây. Xử lý nguyên liệu.
- Chiết các bộ phận khác nhau của cây nhãn dê (lá, vỏ…) bằng các dung môi khác nhau để tạo các dịch chiết khác nhau.
- Đánh giá hoạt tính ung thư theo hoạt tính gây độc tế bào của các dịch chiết từ cây nhãn dê.
- Phân lập và tinh chế các thành phần hóa học chính trong các dịch chiết có hoạt tính gây độc tế bào của cây nhãn dê.
- Xác định cấu trúc của các chất sạch được phân lập từ cây nhãn dê. Đánh giá hoạt tính ung thư theo hoạt tính gây độc tế bào của các chất sạch thu được.
- Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm có hoạt tính gây độc tế bào từ cây nhãn dê với quy mô 10 kg nguyên liệu/mẻ.
- Tạo 50 gram chế phẩm dạng bột có hoạt tính gây độc tế bào từ cây nhãn dê.
- Đánh giá hoạt tính ung thư theo hoạt tính gây độc tế bào của chế phẩm tạo thành.
- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm
- Thử độc tính cấp của chế phẩm.
7. Thời gian thực hiện: 1/2018 – 6/2020 (gia hạn 06 tháng theo quyết định số 2188-QĐ/VHL, ngày 09/12/2019)
8. Tổng kinh phí: 600,000,000 đồng (sáu trăm triệu đồng)
9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
- 01 Quy trình ổn định qui mô 10 kg nguyên liệu/mẻ.
- 100 g chế phẩm dạng bột màu nâu, có hoạt tính gây độc tế bào
- Kết quả đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các dịch chiết ethyl acetate, dịch chiết butanol, chế phẩm (CPND) và 4 chất sạch phân lập được từ cây nhãn dê
- 11 chất sạch trong đó có 4 chất mới
- Bộ phổ MS, NMR, IR của 11 chất
- Bộ hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm
- 01 bài trên tạp chí Natural Product Research (Chấp nhận đăng)

- Hỗ trợ đào tạo 01tiến sĩ. (Đã bảo vệ)

 
                                                                                                                                       Xử lý tin: Viện Hóa học