Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai nhiệm vụ HTQT của TS. Hoàng Mai Hà

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế tạo và đặc tính màng mỏng và vật liệu compozit trên nền polylactide cho các ứng dụng y sinh

2. Tên chủ nhiệm đề tài/ dự án: TS. Hoàng Mai Hà

3. Các thành viên thực hiện chính:

            PGS.TS. Nguyễn Đình Tuyến

            PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng

4. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Hồ Thị Oanh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

         - Xây dựng mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo với đối tác Belarus nhằm nâng cao khả năng và chất lượng nghiên cứu cho phía Việt Nam.

         - Chế tạo và xác định được hình thái, cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit trên nền polylactide (PLA) với các chất độn như nano bạc, các hợp chất hữu cơ tự nhiên. Chế tạo copolyme polylactide-polyetylen glycol (PLA-PEG) với các khối lượng phân tử khác nhau nhằm định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh.

         - Chế tạo và nghiên cứu được tính chất màng mỏng của vật liệu nanocompozit trên nền PLA với chiều dày nano và micro.

6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

         - Nghiên cứu chế tạo và xác định hình thái, cấu trúc, tính chất của vật liệu nanocompozit bao gồm polylactide và nano bạc.

         - Nghiên cứu chế tạo copolyme PLA-PEG nhằm sử dụng làm chất bao bọc trong việc chế tạo dạng hạt nano của một số hợp chất hữu cơ thiên nhiên.

7.   Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2020

8.   Tổng kinh phí: 200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng)

9.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

 

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

Theo đăng ký

Kết quả thực tế

1     

Công bố trên tạp chí thuộc nhóm VAST 1

01

01

-          01 bài báo đã được công bố trên tạp chí VAST1;

-          01 bài báo đã gửi bản thảo cho tạp chí thuộc SCI-E.

2     

Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc gia/quốc tế

01

03

03 báo cáo tại hội nghị quốc gia/ quốc tế.

3     

Đào tạo

Góp phần đào tạo 01 Tiến sỹ

Góp phần đào tạo 01 Tiến sỹ

Nghiên cứu sinh đang trong quá trình thực hiện bảo vệ luận án.

4     

Mẫu vật liệu nanocompozit bạc/PLA

200g

200g

Nano bạc phân tán tốt trong nền PLA, hàm lượng nano bạc 100ppm, kích thước hạt nano bạc 2-3 nm.

 
 
                                                                                                                                    Xử lý tin: Viện Hóa học