Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài VAST của PGS.TS. Phạm Hồng Phong

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
 
 
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế tạo sensor điện hóa đo độ dẫn điện xác định sự ô nhiễm của đất nông nghiệp do dư lượng phân bón
 
2. Tên chủ nhiệm đề tài/ dự án: PGS.TS. Phạm Hồng Phong
3. Các thành viên thực hiện chính
 
               PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà
               TS. Phạm Thị Hải Yến
               GS.TS. Lê Quốc Hùng
               ThS. Vũ Phúc Hoàng
               ThS. Nguyễn Hoàng Anh
               CN. Nguyễn Quỳnh Giao
      4. Thư ký nhiệm vụ: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà
      5. Mục tiêu nhiệm vụ:
          Nghiên cứu chế tạo được điện cực đo độ dẫn trong đất làm cơ sở khoa học hướng đến chế tạo thiết bị đo ngoài hiện trường nhằm phân tích đánh giá dư lượng phân bón trong đất nông nghiệp.
      6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
      -  Nghiên cứu tính chất điện hóa  một số vật liệu nhằm chọn lựa vật liệu có khả năng làm điện cực để sử dụng làm sensor đo độ dẫn điện trong đất
      -  Nghiên cứu chế tạo một số mô hình cấu trúc điện cực nhằm tìm ra cấu trúc điện cực tối ưu có khả năng đo độ dẫn trong đất
      -   Chế tạo mạch điện tử để ghép nối với sensor độ dẫn đã chế tạo  
      -   Xây dựng phần mềm trên máy tính
      -   Nghiên cứu mối tương  quan giữa độ dẫn và lượng phân bón sử dụng bón đất
      -   Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đo độ dẫn trong đất
      -  Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
      -   Thử nghiệm ngoài hiện trường
      7.   Thời gian thực hiện: 1/2018 – 6/2020 (gia hạn 06 tháng theo quyết định số 2082-QĐ/VHL, ngày 29/11/2019)
      8.   Tổng kinh phí: 600,000,000 đồng (sáu trăm triệu đồng)
      9.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
      -   05 sensor điện hóa có khả năng đo được độ dẫn của đất
      -  05 hệ sensor tích hợp đo độ dẫn ở các tầng đất khác nhau. Các sản phẩm này đều đáp ứng thông số kỹ thuật như đã đăng ký.
      -   01 máy đo độ dẫn đa kênh (12 kênh) theo thời gian và không gian
      -   01 bài báo đã đăng trên tạp chí Hóa Học 57(5), 538-542 (2019), (ngoài ra, đang chờ kết quả phản biện của 01 bài gửi đăng tạp chí SCI-E và 01 bài trên tạp chí khoa học trong nước).
      -   Hướng dẫn thành công 01 học viên đã bảo vệ luận văn cao học.
 
                                                                                                                                       Xử lý tin: Viện Hóa học