Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài mã số CT0000.02/18-19 của KCS. Phạm Văn Lâm

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ amoni và photphat tiền tiến, ứng dụng xử lý nước ăn uống ở quy mô vừa và nhỏ”

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KSC. Phạm Văn Lâm

3. Các thành viên thực hiện chính

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Bích

TS. Vũ Duy Hiển

ThS. Quản Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

4. Thư ký nhiệm vụ: Ths. Quản Thị Thu Trang

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

-         Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ tiền tiến nhằm xử lý hiệu quả đồng thời NH4+-N và phốt phát trong nước ăn uống bằng phương pháp hấp phụ phù hợp với quy mô vừa và nhỏ

6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

-  Xây dựng thuyết minh đề tài

-  Tổng quan về tình hình nghiên cứu xử lý NH4+-N và phốt phát trong và ngoài nước

- Tổng hợp chất hấp phụ (Cu, Fe, Al, axit hummic)/bentonit

- Tổng hợp chất hấp phụ CTS-g-PAA/Bentonite)

- Đo đạc các đặc trưng cơ bản của hai vật liệu

- Đánh giá hiệu quả hấp phụ NH4+ và phot phat của hai vật liệu trong điều kiện phòng thí nghiệm và nghiên cứu hoàn nguyên vật liệu bằng dung dịch kiềm và axit

- Sơ bộ nghiên cứu quá trình tạo hạt

- Sơ bộ thiết kế filter lọc amonia và phot phat có thể lắp ráp vào các máy lọc hộ gia đình và kết quả đo đạc hiệu quả của filter trong thực tiễn

-       Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện

7.      Thời gian thực hiện: 2018-2019

8.      Tổng kinh phí: 1.000 triệu đồng

9.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

-          Quy trình chế tạo vật liệu nanocomposite (Fe, Al, Cu) oxit/ bentonite hấp phụ phốt phát trong nước (quy mô 5kg/mẻ)

-          Quy trình tổng hợp hydrogel composit CTS-g-Poly (Acrylic Acid)/Bentonit làm chất hấp phụ amoni trong nước (quy mô 1.2kg/mẻ)

-          Quy trình tổng hợp hydrogel composit mạng xen kẽ CTS-g-Poly (Acrylic Acid)/Bentonit với CTS-GA làm chất hấp phụ amoni trong nước (quy mô 1.3kg/mẻ)

-          Quy trình xử lý nước ô nhiễm amoni và phốt phát nồng độ thấp trong môi trường nước bằng phương pháp hấp phụ

-          20 chiếc lõi lọc amoni và phot phát

-          10kg vật liệu CAB và 5kg vật liệu CAB/CGA

-          2 bài báo đăng trên tạp chí Hóa học

-          1 sáng chế được chấp nhận đơn

-          Đào tạo 1 thạc sĩ

 
                                                                                                                                                Xử lý tin: Viện Hóa học