Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Công khai nhiệm vụ HTQT của PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
1. Tên nhiệm vụ: “Tổng hợp và ứng dụng các vật liệu mới cấu trúc nano trong bảo vệ môi trường bền vững và năng lượng tái tạo
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Anh Tuấn
3. Các thành viên thực hiện chính
PGS.TS. Đặng Tuyết Phương
ThS. Lê Hà Giang
ThS. Quản Thị Thu Trang
ThS. Phạm Thị Thu Trang
KS. Nguyễn Bá Mạnh
4. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Thu Trang
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
Nghiên cứu phát triển các hệ xúc tác mới cấu trúc nano cho hiệu quả cao trong xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước và các chất xúc tác cho hiệu quả cao trong quá trình chuyển hóa các phụ phẩm nông- lâm nghiệp thành dầu sinh học bio-oil
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
            Tổng hợp các xúc tác nanoxompozit trên nền chất mang GO, SBA-15, MIL, MOF.. có chứa các pha oxit kim loại (sắt oxit, đồng oxit…)
-   Sử dụng các phương pháp hóa lý hiện đại để đặc trưng xúc tác như : xác định cấu trúc XRD, FTIR, BET, VMS, SEM, UV_Vis rắn, VSM - Vibrating sample magnetometer, Phổ cổng hưởng từ hạt nhân (MAS-NMR) cũng như các phương pháp phân tích xác định thành phần hóa học EDX, AAS và các phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả xử lý môi trường: COD, GS_MS, HPLC, UV_Vis
-   Đánh giá hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy của các hệ xúc tác đã tổng hợp được trong phản ứng phân hủy chất màu-thuốc nhuộm hoạt tính và trong phản ứng phân hủy phenol, các hợp chất chứa phenol, các chất bảo vệ thực vật DDT,
-   Đánh giá hoạt tính của xúc tác trong quá trình nhiệt chuyển hóa sinh khối thành nhiên liệu sinh học
Thời gian thực hiện: 2018-2019
7.      Tổng kinh phí: 200 triệu đồng
8.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
 
• Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:
• Đề tài đã tổng hợp được 04 hệ xúc tác nano trong đó có 02 xúc tác trên nền chất mang SBA-15 là xúc tác Fe-Cu/SBA-15 và Al/SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp doping (cấy nguyên tử). Các kết quả đặc trưng hình thái học của vật liệu chứng minh sự thay thế đồng hình một phần Fe, Cu, Al vào khung mạng Si-O-Si của SBA-15 và một phần tạo thành các nano cluster oxit với kích thước siêu nhỏ.
 
 
• Đề tài cũng đã chứng minh sự hiệu quả của 2 xúc tác này trong hai hương nghiên cứu khác nhau, xúc tác Fe-Cu/SBA-15 cho hiệu quả cao trong phân hủy DDT, còn xúc tác Al/SBA-15 cho hiệu quả cao trong chuyển hóa cellulose thành 5-HMF
• Quá trình trao đổi hợp tác và thăm quan cơ sở vật chất của hai bên (phòng Hóa bề mặt và Đại học Sezged-Hungary) đã mở ra thêm nhiều các lĩnh vực hợp tác khác cũng như phát triển hợp tác các dự án của hai bên

· Đề tài đã đăng được 01 công trình trên tạp chí SCI-E (Materials Research Express, 5(11), 115005. doi: 10.1088/2053-1591/aadce1). 01 công trình trên tạp chí Hóa học (VAST2) và đào tạo thành công 01 thạc sỹ (đã cấp bằng)

 
                                                                                                                                             Xử lý tin: Viện Hóa học