Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài VAST của TS. Nguyễn Quang Trung

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá đặc trưng và hoạt tính kháng ung thư in vitro của một số phức Pt(II) với các phối tử bazơ Schiff N2O2 quang hoạt
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quang Trung
3. Các thành viên thực hiện chính
            TS. Nguyễn Quang Trung
            TS. Trần Quang Vinh
            TS. Lê Nhật Thùy Giang
4. Thư ký nhiệm vụ: ThS. Hoàng Thị Phương
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
-         Tổng hợp và xác định các đặc trưng hóa lý của các phức Pt(II) với các phối tử bazơ Schiff quang hoạt dạng N2O2.
-         Đánh giá tác dụng chống ung thư in vitro trên các dòng tế bào KB, Hep-G2, Lu và MCF-7 của các phức Pt(II) với các phối tử bazơ Schiff quang hoạt N2O2 thu được.
-         Đề tài cũng nhắm đến việc thực hiện các phức Pt(II) có cấu trúc mới, có hoạt tính kháng ung thư tốt, để tiến tới tìm ra được các hợp chất có hoạt tính kháng ung thư hiệu quả cao đồng thời có ít tác dụng phụ giúp cho quá trình hóa trị liệu ung thư đạt hiệu quả tốt.
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
-         Nghiên cứu tổng quan tài liệu, thuyết minh dự án
-         Phân lập (R,R)-1,2-diaminocyclohexane mono-(+)-tartrate và (S,S)-1,2-diaminocyclohexane mono-(˗)-tartrate từ trans-diaminocyclohexane
-         Tổng hợp các phối tử N,N’-bis(salicylidene)-1,2-diaminocyclohexane từ các đồng phân cis-diaminocyclohexane , (R,R)- và (S,S)-1,2-diaminocyclohexane mono-()-tartrate với salicylaldehyde
-        Tổng hợp các phức Pt(II) với các đồng phân của phối tử N,N’-bis(salicylidene)-1,2-diaminocyclohexane thu được.
-        Tổng hợp các dẫn xuất của salicylaldehyde  bằng phản ứng Reimer-Tiemann có sử dụng siêu âm
-        Tổng hợp các dẫn xuất của N,N’-bis(salicylidene)-1,2-diaminocyclohexane bằng phản ứng ngưng tụ của dẫn xuất salicylaldehyde thu được với đồng phân 1,2-diaminocyclohexane có hoạt tính tốt nhất
-         Tổng hợp các phức Pt(II) với các phối tử là các dẫn xuất của N,N’-bis(salicylidene)-1,2-diaminocyclohexane thu được ở trên
-        Xác định cấu trúc của các phức Pt(II) điều chế được
-        Thử hoạt tính sinh học của các phức thu được, nhất là độc tính tế bào in vitro đối với các dòng tế bào ung thư biểu mô (KB), ung thư gan (Hep-G2), ung thư phổi (Lu) và ung thư vú (MCF-7).
-        Viết báo cáo tổng kết đề tài
7.   Thời gian thực hiện: 2017-2018, gia hạn tới tháng 6 năm 2019
8.      Tổng kinh phí: 600 triệu đồng
9.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
a)      Quy trình tổng hợp các phối tử bazơ  Schiff cùng các dữ liệu phổ đặc trưng như NMR, MS, IR chứng minh cấu trúc.
b)     Quy trình tổng hợp các phức Pt(II) với các phối tử bazơ Schiff quang hoạt dạng N2O2 cùng các dữ liệu phổ đặc trưng như NMR, MS,  IR, phổ huỳnh quang, Xray chứng minh cấu trúc.
c)      Hồ sơ tác dụng kháng ung thư in vitro trên các dòng tế bào KB, MCF-7, Hep-G2 và Lu của các phức Pt(II) với các bazơ Schiff quang hoạt dạng N2O2 tổng hợp được
d)     Góp phần đào tạo 01 tiến sỹ

e)      Công bố 1 bài trên tạp chí Hóa học, 1 bài báo trên tạp chí quốc tế, 1 bài đã gửi có phản biện trên tạp chí quốc tế SCI-E.

 
                                                                                                                                             Xử lý tin: Viện Hóa học