Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai dự án mã số VAST.SXTN.01/16-17 của PGS.TS. Trịnh Thị Thủy

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
      1. Tên dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất và thử nghiệm sản xuất viên nang đại tràng Bà Giằng
          2. Tên chủ nhiệm dự án: PGS. TS Trịnh Thị Thủy
          3. Các thành viên thực hiện chính:
 

PGS. TS. Trịnh Thị Thủy

Phạm Thị Giang

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Dược sĩ  CK I Hoàng Quốc Vinh

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng  Anh

Dược sĩ Nguyễn Thị Hà

TS. Trần Đức Quân

TS. Đỗ Thị Thảo

CN. Đào Đức Thiện

 

         4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tâm
         5. Mục tiêu nhiệm vụ:
      -    Hoàn thiện quy trình công nghệ thu nhận cao chiết làm nguyên liệu SX thuốc Đại tràng Bà Giằng (quy mô 100kg dược liệu khô/mẻ);
      -    Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cao bán thành phẩm và TCCS viên nang;
      -    Đánh giá độc tính và tác dụng chống viêm của cao bán thành phẩm;
         6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
      -    Hoàn thiện quy trình công nghệ thu nhận cao chiết làm nguyên liệu SX thuốc Đại tràng Bà Giằng (quy mô 100kg dược liệu khô/mẻ);
      -    Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cao bán thành phẩm và TCCS viên nang;
      -    Đánh giá độc tính và tác dụng chống viêm của cao bán thành phẩm;
      -    Sản xuất thử nghiệm 180.000 viên nang Đại tràng Bà Giằng.
         7.   Thời gian thực hiện: 6/2016-6/2018
         8.   Kinh phí: 2.000 triệu, trong đó từ NSNN (VAST): 600 triệu; DN: 1.400 triệu
         9.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
      -    Đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình chiết xuất dược liệu của bài thuốc Đại tràng Bà Giằng (qui mô 117.3 kg dược liệu khô/mẻ), 
   - Đã phân lập và xác định được cấu trúc của bốn chất là palmatin và berberin, quercitroside và isoquercitroside làm chất so sánh cho việc đánh giá chất lượng cao chiết.
      -     Kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn cho thấy bột bán thành phẩm là an toàn.
      -     Đã sản xuất thử cao chiết bán thành phẩm (146 kg) làm nguyên liệu và bào chế viên nang cứng thuốc Đại tràng Bà Giằng (180.000 viên) dùng cho các thử nghiệm và quảng bá sản phẩm. 
 
                                                                                                                                          Xử lý tin: Viện Hóa học