Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài mã số VAST.03/17-18 của PGS.TS. Phan Thị Ngọc Bích

 
THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
       1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định các đặc trưng của nanocomposit giữa hydroxyapatit (HA) với alginat Nha Trang và các dẫn xuất oligoalginat hướng đến ứng dụng làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi
            2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phan Thị Ngọc Bích
            3. Các thành viên thực hiện chính: Ths. Nguyễn Thị Hạnh, Ths. Quản Thị Thu Trang
            4. Thư ký nhiệm vụ: Ths. Nguyễn Thị Hạnh
            5. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Xây dựng được quy trình tổng hợp hai oligoalginat giàu khối G và M từ alginat Nha Trang.
- Xây dựng được quy trình tổng hợp nanocomposit giữa HA với alginat Nha Trang (HA/alginat) và các oligoalginat G và M (HA/oligoalginat G và HA/oligoalginat M) đáp ứng các tiêu chuẩn làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi.
            6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
                      -    Xác định các đặc trưng về cấu trúc như tỉ lệ G/M, khối lượng phân tử trung bình của alginat Nha Trang.
                      -    Điều chế hai phân đoạn oligoalginat giàu khối G và M từ alginat Nha Trang bằng phương pháp thủy phân dùng H3PO4; xác định các đặc trưng của hai oligoalginat.
                      -    Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố: tỉ lệ thành phần, nồng độ, nhiệt độ, dung môi, tốc độ cấp axit H3PO4, sóng siêu âm, kỹ thuật làm khô đến đặc trưng của ba nanocomposit HA/alginat và HA/oligoalginat G và M.
                      -    Xây dựng quy trình tổng hợp HA/alginat quy mô 200 g sản phẩm/mẻ và tổng hợp 500 g HA/alginat, 300 g HA/oligoalginat G và 200 g HA/oligoalginat M.
                      -    Phân tích đặc trưng, tính chất, hình thái cấu trúc của ba nanocomposit HA/alginat và HA/oligoalginat G và M; Đánh giá độ tinh khiết, hàm lượng kim loại nặng, các chỉ tiêu vi sinh vật của ba nanocomposit để làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi.
            7.   Thời gian thực hiện: 2017-2018
            8. Tổng kinh phí: 500 triệu đồng
            9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
                  -    Quy trình tổng hợp hai oligoalginat giàu khối G và M từ alginat Nha Trang
                  -    Quy trình tổng hợp ba nanocomposit HA/alginat và HA/oligoalginat G và M 200 g/mẻ
                  -    Bộ số liệu về đặc trưng cấu trúc, độ tinh khiết, hàm lượng kim loại nặng, các chỉ tiêu vi sinh vật của 3 nanocomposit HA/alginat, HA/oligoalginat
                  -    2 bài báo trong nước
                  -    Đào tạo và bảo vệ thành công 1 thạc sĩ
 
                                                                                                                                       Xử lý tin: Viện Hóa học