Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Thông tin công khai đề tài mã số VAST04.06/17-18 của TS. Nguyễn Thanh Tâm

THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
1. Tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu các chất có tác dụng chống viêm từ cây Vú bò (Ficus hirta Vahl.) của Việt Nam"
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tâm
3. Các thành viên thực hiện chính
      PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
      PGS. TS. Trịnh Thị Thủy
      ThS. Đào Đức Thiện
      TS. Trần Đức Quân
      TS. Nguyễn Quyết Tiến
      ThS. Đặng Vũ Lương
       NCS. Trần Đức Đại
4. Thư ký nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Có được kết luận về thành phần hóa học có tác dụng chống viêm từ cây Vú bò của Việt Nam
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
- Thu mẫu Vú bò (gồm rễ, thân, lá) từ các vùng núi phía Bắc và cây trồng ở Tuyên Quang, Lào Cai. Tạo tiêu bản, xác định tên khoa học.
- Tạo cặn chiết bằng các dung môi khác nhau từ các mẫu thu hái được.
- Thử hoạt tính kháng viêm của các cặn chiết.
- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các chất chính từ cặn chiết có hoạt tính.
- Thử hoạt tính kháng viêm của một số chất chính tách được từ cặn chiết có hoạt tính.
- Xây dựng qui trình chiết tách phân đoạn, tạo chế phẩm có hoạt tính kháng viêm.
- Xây dựng TCCS của chế phẩm.
- Thử độc tính cấp và đánh giá tác dụng của chế phẩm.
- Viết bài báo, hoàn thiện báo cáo, nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7.      Thời gian thực hiện: 2017-2018
8.      Tổng kinh phí: 600 triệu đồng
9.     Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
 - Đã phân lập và xác định cáu trúc hóa học của 11 hợp chất từ rễ cây Vú bò thu hái tại Tuyên Quang gồm 01 hợp chất mới, 5-O-[β-D-apiofuranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl]bergaptol (1), 01 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên, 6,7-furano-hydrocoumaric acid methyl ester (6) cùng với 09 hợp chất đã biết gồm 06 phenolic, bergapten (2), psoralene (3), umbelliferone (4), 6-carboxy-umbelliferone (5), picraquassioside A (7), rutin (8); 01 nucleoside, adenosine (9); và 02 saccharide, ethyl-β-D-fructofuranoside (10), ethyl-β-D-glucopyranoside (11).
- Các cặn chiết và chất phân lập được được nghiên cứu hoạt tính kháng viêm thông qua đánh giá khả năng ức chế sản sinh NO trong tế bào RAW 264.7 được kích thích bằng LPS. Kết quả cho thấy ba cặn chiết hexane, ethyl acetate và butanol thể hiện hoạt tính ức chế sự sản sinh NO ở mức trung bình và yếu với giá trị IC50 lần lượt là 65.39, 27.35 và 96.63 µg/mL; Các hợp chất 2, 3, 5, 6, và 9 thể hiện hoạt tính với IC50 = 54.31 – 76.14 µg/mL. Các mẫu còn lại chưa thể hiện hoạt tính ở các nồng độ nghiên cứu.
- Xây dựng được quy trình chiết tách giàu hợp chất 2, 3 từ rễ cây Vú bò tạo chế phẩm FH có hoạt tính kháng viêm.
- Kết quả nghiên cứu hoạt tính kháng viêm của chế phẩm FH trên chuột bị gây viêm bởi carrageenan cho thấy ở liều 250 mg/kg và 500 mg/kg mẫu FH đều thể hiện khả năng ức chế sự sưng phù chân chuột so với đối chứng (P<0,05).
- Đã nghiên cứu độc tính cấp của chế phẩm. Kết quả cho thấy chế phẩm không thể hiện độc tính cấp và an toàn ở các mức liều 6000-10000 mg/kgP/ngày.
- Các bài báo đã công bố:
+ 01 bài báo quốc tế SCIE: Tran Duc Dai, Nguyen Thanh Tam, Dao Duc Thien, Nguyen Hoang Sa, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh and Tran Duc Quan. A new furanocoumarin glycoside from the roots of Ficus hirta. Letters in Organic Chemistry 15(12), 1007-1011, 2018.
+ 01 bài báo trong nước: Dao Duc Thien, Tran Duc Dai, Nguyen Thi Thanh Huong, Vu Thi Huong, Nguyen Hoang Sa, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam. Phenolics from the roots of Ficus hirta. Vietnam Journal of Chemistry 56(4e), 32-35, 2018.
- Đào tạo: Tham gia đào tạo 01 Tiến sĩ, đào tạo 01 Thạc sĩ:
+ “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài Ngọc Cẩu (Balanophora laxiflora Hemst) và Vú bò (Ficus hirta Vahl.)”. NCS. Trần Đức Đại.
      “Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của rễ cây Vú bò (Ficus hirta Vahl.) phân bố tại tỉnh Nam Định”. Thạc sĩ Vũ Thị Hường.
 
                                                                                                                                          Xử lý tin: Viện Hóa học