Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học của màng polyetylen (PE) chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa

1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học của màng polyetylen (PE) chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tùng

3. Các thành viên thực hiện chính

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

TS. Phạm Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Kim Thoa

ThS. NCS. Nguyễn Trung Đức

CN. Nguyễn Thị Miền

CN. Phạm Thị Thu Trang

CN. Nguyễn Văn Mạnh

KS. Nguyễn Ngọc Tuân

ThS. Phạm Thu Trang

4. Thư ký nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Miền

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đánh giá được khả năng phân hủy của màng PE chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa dưới tác động của một số enzym và vi sinh vật trong điều kiện thử nghiệm gia tốc và thử nghiệm tự nhiên

6.   Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Nghiên cưu xây dựng công thức và chế tạo màng PE chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa

Nghiên cứu, đánh giá khả năng phân hủy của màng PE có phụ gia xúc tiến oxy hóa trong điều kiện thử nghiệm gia tốc (thử nghiệm bức xạ - nhiệt ẩm)

Nghiên cứu, đánh giá khả năng phân hủy của màng PE có phụ gia xác tiến oxy hóa dưới tác động của một số enzym và vi sinh vật trong điều kiện thử nghiệm tự nhiên (trong đất)

Nghiên cứu, đánh giá khả năng phân hủy của màng PE có phụ gia xúc tiến oxy hóa dưới tác động của một số enzym và vi sinh vật trong điều kiện thử nghiệm tự nhiên (trong bùn hoạt tính)

7.   Thời gian thực hiện: 2015-2016

8.      Tổng kinh phí: 500 triệu đồng

9.    Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Màng PE tự phân hủy chứa phụ gia xúc tiến oxy hóa: khối lượng 50kg, chiều dầy 30μm

01 báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài

07 bài báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học

01 Quy trình đánh giá khả năng phân hủy của  màng PE có phụ gia xúc tiến  oxy hóa trong điều kiện thử nghiệm gia tốc

01 Quy trình đnáh giá khả năng phân hủy của màng PE có phụ gia xúc tiến oxy hóa dưới tác động của một số enzym và vi sinh vật trong điều kiện thử nghiệm tự nhiên

                                                                                                                            Xử lý tin: Viện Hóa học