Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu công nghệ thu hồi N (Amoni) và P (Phophat) trong nước tiểu dưới dạng kết tủa Struvite để làm phân bón nhả chậm

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu công nghệ thu hồi N (Amoni) và P (Phophat) trong nước tiểu dưới dạng kết tủa Struvite để làm phân bón nhả chậm

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lưu Thị Nguyệt Minh

3. Các thành viên thực hiện chính:

            TS. Lưu Thị Nguyệt Minh

            TS. Trịnh Anh Đức

            TS. Vũ Đức Lợi

            ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

            ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

            ThS. Nguyễn Thị Vân         

            ThS. Trịnh Hồng Quân

            CN. Nguyễn Hữu Long

            ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

            CN. Trần Thị Lan Hương

4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Trịnh Anh Đức

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tách loại được N và P trong nước tiểu (từ nguồn thải sinh hoạt và nguồn thải chăn nuôi bò sữa)

Thu hồi N và P trong nước tiểu và ứng dụng làm phân bón nhả chậm; góp phần xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi, đồng thời làm tăng giá trị sử dụng của nguồn thải dưới dạng sản phẩm có ích.

Xây dựng quy trình thu hồi N và P dưới dạng kết tủa Struvite trên quy mô mẻ tại phòng thí nghiệm

Đề xuất giải pháp công nghệ thu hồi N và P dưới dạng kết tủa Struvite

 
6.   Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Điều tra, thu thập thông tin, số liệu có liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu nước tiểu đáp ứng yêu cầu cho quá trình tạo kết tủa Struvite.

Nghiên cứu đánh giá thành phần và chất lượng nước tiểu, nước ót
Nghiên cứu các điều kiện tối ưu của quá trình tạo kết tủa Struvite nhằm thu hồi N và P trong nước tiểu.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả quá trình tạo Struvite khi sử dụng các nguồn Mg khác nhau.

Nghiên cứu đánh giá thành phần và cấu trúc sản phẩm Struvite
Nghiên cứu tối ưu hóa và xây dựng quy trình thu hồi N và P từ nước tiểu quy mô mẻ trong phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu ứng dụng quy trình thu hồi N và P từ nước tiểu nhằm tạo ra phân bón nhả chậm.

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm của quá trình thu hồi N và P dưới dạng kết tủa Struvite làm phân bón nhả chậm.

 7.      Thời gian thực hiện: 2015-2016

8.      Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

9.      Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Báo cáo tổng hợp đạt yêu cầu, bố cục logic, bảng biểu, hình vẽ, tài liệu trích dẫn đầy đủ rõ ràng.

Kết quả của đề tài đáp ứng được về số lượng, chủng loại và chất lượng theo như bản đăng ký, đã công bố 02 bài báo trên tạp chí quốc tế và trong nước, hướng dẫn 01 học viên cao học.

Đóng góp mới của đề tài: việc nghiên cứu thành công quy trình thu hồi N và P trong nước tiểu sinh hoạt và nước tiểu chăn nuôi giúp giải quyết bài toán xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời tạo ra sản phẩm là phân bón nhả chậm, loại phân bón này có thể được sử dụng thay cho các loại phân bón vô cơ, hữu cơ ha phân hữu cơ sinh học thường gặp.

 
                                                                                                                            Xử lý tin: Viện Hóa học