Vietnam English

Nghiên cứu khoa học

Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp


1. Tên nhiệm vụ:Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp”

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quang Huy

3. Các thành viên thực hiện chính

TS. Nguyễn Quang Huy

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

TS. Nguyễn Thanh Tùng

TS. Phạm Thị Thu Hà

TS. Trịnh Đức Công

ThS. Trần Vũ Thắng

CN. Nguyễn Thị  Miền

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

ThS. Nguyễn Thị Duyên

ThS. NCS. Nguyễn Trung Đức

4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tùng

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng quy trình công nghệ tái sử dụng nhựa phế thải thành sản phẩm bầu ươm cây giống có khả năng phân hủy sinh học quy mô 20kg/giờ. Sản xuất 100kg sản phẩm bầu ươm cây giống và xây dựng 03 mô hình ứng dụng sản phẩm để ươm giống cho một số loại cây.

6.   Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Điều tra, khảo sát các biện pháp quản lý nhựa phế thải tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh)

Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tái chế nhựa phế thải thành bầu ươm cây quy mô 20kg/giờ.

Nghiên cứu quá trình phân hủy của sản phẩm bầu ươm cây

Xây dựng và triển khai mô hình sử dụng bầu ươm cây giống PHSH để ươm giống cho một số loài cây. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình.

Hội thảo nhóm chuyên gia thực hiện mô hình, chuyển giao công nghệ sử dụng sản phầm.

7.      Thời gian thực hiện: 2014-2015

8.   Tổng kinh phí: 1.000 triệu đồng

9.   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

-     Bầu ươm cây tự hủy: kích thước13x15 cm, độ dày 35-40μm, thời gian tự hủy 4-6 tháng, độ bền kéo đứt 20, 41-22,01 Mpa, độ giãn dài khi đứt 617,46-691,76% độ bền nén 100-110 MPa, độ bền uốn 110-120 Mpa, khối lượng riệng1,10-1,20g/cm3, độ ẩm 0,23-0,49%.

-    03 tập số liệu điều tra, khảo sát các biện pháp quản lý nhựa phế thải tại một số tỉnh thành phố phía Bắc,

01 quy trình công nghệ xử lý, tái chế nhựa phế thải thành bầu ươm cây giống phân hủy sinh học công suất 30kg/h

-          - 03 mô hình sử dụng bầu ươm cây tự hủy để ươm 3 loài cây giống với quy mô 11.000 bầu ươm/loài (thông giống, bạch đàn giống và keo giống)

-          - 03 báo cáo kế quả xây dựng mô hình sử dụng bầu ươm cây giống tự hủy để ươm giống cho 3 loài cây giống (theo giống, bạch đàn giống và keo giống)

Xây dựng được quy trình công nghệ tái sử dụng nhựa phế thải thành sản phẩm bầu ươm cây giống có khả năng tự hủy, góp phần vào các giải pháp khoa học công nghệ nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 
 
                                                                                                                                          Xử lý tin: Viện Hóa học