Vietnam English

Đào tạo

Thông báo triển khai công tác đào tạo sau đại học tại Viện Hóa học

THÔNG BÁO

V/v triển khai công tác đào tạo sau đại học tại Viện Hóa học

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VHL ngày 09/9/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp giữa Học viện KHCN và các Viện nghiên cứu chuyên ngành và văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 27/9/2016 giữa Học Viện KHCN và Viện Hóa học trong hoạt động đào tạo sau đại học từ năm 2016, Viện Hóa học thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ của Viện Hóa học trong quá trình quản lý, đào tạo:

 1.1. Đối với trình độ tiến sĩ:

-       Đăng Thông báo tuyển sinh lên trang Web của Viện và các phương tiện truyền thông khác.

-       Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

-       Quản lý đào tạo NCS và hồ sơ NCS từ khi NCS trúng tuyến đến khi hoàn thành bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

-       Cung cấp và cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ giảng viên và cơ sở vật chất, phòng họp, phòng học, phòng thí nghiệm.

-       Phối hợp cùng với Khoa Hóa xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy các học phần bổ sung kiến thức, các học phần trong chương trình đào tạo (học phần bắt buộc và học phần tự chọn).

-       Đề xuất và tổ chức các Hội đồng chấm chuyên đề, tiểu luận tổng quan, tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ, đề xuất và tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

1.2.               Đối với trình độ thạc sĩ:

-       Quản lý học viên cao học trong thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài luận văn tại đơn vị.

-       Bố trí cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo.

2. Học phí và lệ phí: Thực hiện theo Quyết định s 481/QĐ-HVKHCN ngày 10/9/2016 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, c th như sau:

3.1.  Học  phí: 1.000.000đ / tháng áp dụng cho năm học 2016-2017 và định mức này có thể thay đổi khi Học viện ra Quyết định điều chỉnh mức thu.

Thời gian: Thu 10 tháng/năm. Nghiên cứu sinh nộp tiền học phí cho thời gian trong hạn và thời gian gia hạn (nếu có).

2.2.    Lệ phí thi lại và bảo vệ lại: NCS b thi lại các Học phần bổ sung, Học phần tiến sĩ, Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan phải đóng lệ phí như sau:

   Học phần bổ sung:

Nếu gửi đào tạo tại cơ sở khác: Np theo Quy định ca cơ s đào to thc sĩ nơi Hc vin gi NCS đến hc.

Nếu đào tạo tại Viện nghiên cứu chuyên ngành: NCS nộp phí thi lại 800.000 đ/lần học phần.

-         Học phần tiến sĩ: 800.000đ/lần/ học phần

-         Chuyên đề tiến sĩ: 800.000đ/lần/ chuyên đề

-         Tiểu luận tổng quan: 800.000đ/ lần/ tiểu luận

-         Lệ phí bảo vệ lại đề cương: 1.350.000đ/Hội đồng/ lần

-         Phí bảo vệ lại Hội đồng cấp cơ sở: 7.000.000 đ/ Hội đồng/lần

-         Phí xin lại ý kiến phản biện độc lập: 1.900.000đ/lần/người

-         Phí bảo vệ lại Hội đồng cấp Học Viện KHCN: 10.000.000đ/Hội đồng/lần

2.3.    Phí bảo vệ luận án tiến sĩ:

Áp dụng đối với trường hợp NCS hết thời hạn đào tạo (kể cả thời gian gia hạn) mà chưa hoàn thành bảo vệ luận án cấp cơ sở.

Nghiên cứu sinh không hoàn thành luận án đúng hạn, khi quay trở về Học viện trình luận án để bảo vệ phải tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc bảo vệ luận án (thù lao phản biện độc lập, thù lao hội đồng,….)

-  Phí bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở: 7.000.000đ/lần

-  Phí phản biện độc lập: 1.900.000 đ/người/lần

-  Phí bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện KHCN: 10.000.000đ/lần

3.     Các quy định cụ thể trong quá trình đào tạo:

3.1. Thủ tục bảo vệ chuyên đề, tiểu luận tổng quan:

            Phụ lục 1 đính kèm

3.2.    Thủ tục Hội thảo luận án tiến sĩ

            Phụ lục 2 đính kèm

3.3.    Thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Phụ lục 3 đính kèm

3.4.Thủ tục về những thay đổi trong quá trình đào tạo

            Phụ lục 4 đính kèm

 4. Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi hot động đào to của Viện Hóa học:

4.1. Lãnh đạo phụ trách công tác đào tạo:

-       Họ và tên: GS.TS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng

-       Điện thoại: 04.37914648                  Di động: 0917.683979

-       Email: ngvtuyen@ich.vast.vnngvtuyen@hotmail.com

4.2. Chuyên viên phụ trách công tác đào to:

-       Họ và tên: Phan Thị Lan Hương, trưởng phòng Quản lý tổng hợp

Điện thoại: 04.38363567             Di động: 0912.326791

Email: plhuong@ich.vast.vnplhuongvhh@gmail.com

Viện Hóa học thông bảo để các đơn vị trực thuộc, các cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh và các học viên biết và thực hiện theo quy định.

 
                                                                                                                               VIỆN HÓA HỌC