Vietnam English

Đào tạo

Thông báo thu học phí lần 2

 

THÔNG BÁO 

V/v  thu và truy thu học phí của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

                                             Kính gửi: Các Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

 
  Thực hiện việc thu nộp học phí năm 2015 và truy thu học phí các năm học trước của các Học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Viện Hóa học đã gửi thông báo lần 1 (Ngày 04/6/2015) yêu cầu nộp trước ngày 29/7/2015. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều Học viên cao học và Nghiên cứu sinh chưa nộp học phí theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo của Viện.

Danh sách học viên nợ học phí  kèm theo thông báo

Viện Hóa học thông báo lần 2 và yêu cầu:

1. Các học viên thực hiện việc nộp học phí năm 2015 và truy nộp học phí còn nợ của các năm học trước về phòng quản lý Tổng hợp (Bộ phận Kế toán - KTV Nguyễn Ngọc Truyền) trước ngày 28/10/2015.

2. Các cán bộ hướng dẫn nhắc nhở học viên của mình nghiêm túc chấp hành các quy định của Viện.

3. Các Giảng viên dạy các bộ môn không cho phép các học viên còn nợ học phí tham gia học và thi các môn học.

4. Bộ phận Đào tạo sau đại học phối hợp với Bộ phận kế toán, các Cán bộ hướng dẫn, các Giảng viên bộ môn thực hiện đúng các yêu cầu trên và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng đào tạo để kịp thời có biện pháp giải quyết.