Vietnam English

Đào tạo

Lịch học năm 2015

LỊCH HỌC NĂM 2015

Chuyên ngành: Hóa lý và Hóa lý thuyết
 

TT

Tên môn học

Giáo viên

Thời gian,

Phòng học

Học viên, Khóa đào tạo

1

Hóa lượng tử và nhiệt động học

GS.TS. Lê Quốc Hùng

PGS.TS. Trần Thành Huế

22-27/6/2015

Phòng 310

Nguyễn Thị Đông (2014-2018)

Nguyễn Thị Hồng Hoa (2014-2018)

2

Hóa học bề mặt và kỹ thuật phản ứng

PGS.TS. Lê Văn Cát

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Đình Tuyến

29/6-04/7/2015

Phòng 310

Nguyễn Thị Đông (2014-2018)

Nguyễn Thị Hồng Hoa (2014-2018)

PhạmThị Hồng Đức (2008-2012)

3

Điện hóa học nâng cao

 

GS.TS. Lê Quốc Hùng

PGS.TS. Phan Thị Bình

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

TS. Phạm Hồng Phong

06-11/7/2015

Phòng 310

Nguyễn Thị Đông (2014-2018)

Nguyễn Thị Hồng Hoa (2014-2018)

 

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
 

TT

Tên môn học

Cán bộ giảng dạy

Thời gian,

Phòng học

Học viên, Khóa đào tạo

1

Vật liệu polyme

PGS.TS. Đỗ Quang Kháng

 

22 – 27/6/2015

Hội trường

Phạm Thu Trang (2014 – 2018)

Hoàng Thị Phương (2014 – 2018)

Nguyễn Bá Ngọc (2014 – 2018)

Lưu Đưc Hùng (2014 – 2018)

Lê Quang Tuấn (2014 – 2018)

Ngô Quang Hiệp (2014 – 2018)

Nguyễn Tuấn Nam (2014 – 2018)

2

Công nghệ gia công vật liệu polyme

PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng

 

29/6 – 04/7/2015

Hội trường

Phạm Thu Trang (2014 – 2018)

Hoàng Thị Phương (2014 – 2018)

Nguyễn Bá Ngọc (2014 – 2018)

Lưu Đưc Hùng (2014 – 2018)

Lê Quang Tuấn (2014 – 2018)

Ngô Quang Hiệp (2014 – 2018)

Nguyễn Tuấn Nam (2014 – 2018)

3

Xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp hoá lý hiện đại

GS.TSKH. Trần Văn Sung

 

06 – 11/7/2015

Hội trường  

Võ Ngọc Bình (2014 – 2018)

Ngô HạnhThương (2014 – 2018)

Vũ Ngọc Doãn (2014 – 2018)

Phạm Thị Ninh (2014 – 2018)

Đinh Thúy Vân (2014 – 2018)

Phan Đình Long (2014 – 2018)

Trần Đức Đại (2014 – 2018)

Nguyễn Thị Hiển (2014 – 2018)

Phạm Thu Trang (2014 – 2018)

Hoàng Thị Phương (2014 – 2018)

Nguyễn Bá Ngọc (2014 – 2018)

Lưu Đưc Hùng (2014 – 2018)

Lê Quang Tuấn (2014 – 2018)

Ngô Quang Hiệp (2014 – 2018)

Nguyễn Tuấn Nam (2014 – 2018)

4

Hoá sinh hữu cơ

PGS.TS. Nguyễn Quyết Chiến

 

13 - 18/7/2015

Hội trường

Võ Ngọc Bình (2014 – 2018)

Ngô HạnhThương (2014 – 2018)

Vũ Ngọc Doãn (2014 – 2018)

Phạm Thị Ninh (2014 – 2018)

Đinh Thúy Vân (2014 – 2018)

Phan Đình Long (2014 – 2018)

Trần Đức Đại (2014 – 2018)

Nguyễn Thị Hiển (2014 – 2018)

5

Hóa hữu cơ nâng cao

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

 

20 – 25/7/2015

Hội trường

Võ Ngọc Bình (2014 – 2018)

Ngô HạnhThương (2014 – 2018)

Vũ Ngọc Doãn (2014 – 2018)

Phạm Thị Ninh (2014 – 2018)

Đinh Thúy Vân (2014 – 2018)

Phan Đình Long (2014 – 2018)

Trần Đức Đại (2014 – 2018)

Nguyễn Thị Hiển (2014 – 2018)