Vietnam English

Đào tạo

Danh sách NCS học các môn bổ sung kiến thức chuyên ngành Hóa Hữu cơ năm 2015

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Môn học:Một số chương chọn lọc Hóa học các hợp chất thiên nhiên

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Khóa

       1        

Nguyễn Hoàng Sa

25/11/1987

2013- 2017

       2        

Nguyễn Văn Tuấn

06/11/1988

2013- 2017

       3        

Phạm Thị Huyền

01/11/1976

2013- 2017

       4        

Đặng Viết Hậu

15/10/1982

2013- 2017

       5        

Hồ Đắc Hùng

24/6/1979

2013- 2017

       6        

Nguyễn Tiến Dũng

08/11/1985

2013- 2017

       7        

Đỗ Thị Thu Hiền

01/9/1980

2013- 2017

       8        

Lê Thị Thanh Hà

15/02/1986

2013- 2017

       9        

Lê Thị Tú Anh

01/7/1986

2013- 2017

      10       

Trần Thi Nữ

20/02/1976

2013- 2017

      11       

Vũ Đình Duy

26/9/1975

2013- 2017

 

 

 

 

      12       

Võ Ngọc Bình

19/02/1987

2014 - 2018

      13       

Ngô HạnhThương

16/7/1984

2014 - 2018

      14       

Hoàng Thị Phương

15/01/1984

2014 - 2018

      15       

Vũ Ngọc Doãn

20/11/1983

2014 - 2018

      16       

Phạm Thị Ninh

20/5/1969

2014 - 2018

      17       

Đinh Thúy Vân

11/9/1987

2014 - 2018

      18       

Phan Đình Long

16/11/1973

2014 - 2018

      19       

Trần Đức Đại

16/7/1980

2014 - 2018

      20       

Nguyễn Thị Hiển

30/9/1985

2014 - 2018

 
 Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Môn học: Một số chương chọn lọc trong Hóa hữu cơ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Khóa

       1        

Nguyễn Hoàng Sa

25/11/1987

2013- 2017

       2        

Nguyễn Văn Tuấn

06/11/1988

2013- 2017

       3        

Phạm Thị Huyền

01/11/1976

2013- 2017

       4        

Lâm Quang Hải

02/11/1969

2013- 2017

       5        

Hồ Đắc Hùng

24/6/1979

2013- 2017

       6        

Nguyễn Tiến Dũng

08/11/1985

2013- 2017

       7        

Đỗ Thị Thu Hiền

01/9/1980

2013- 2017

       8        

Lê Thị Thanh Hà

15/02/1986

2013- 2017

       9        

Lê Thị Tú Anh

01/7/1986

2013- 2017

      10       

Vũ Đình Duy

26/9/1975

2013- 2017

 

 

 

 

      11       

Võ Ngọc Bình

19/02/1987

2014 - 2018

      12       

Ngô HạnhThương

16/7/1984

2014 - 2018

      13       

Hoàng Thị Phương

15/01/1984

2014 - 2018

      14       

Vũ Ngọc Doãn

20/11/1983

2014 - 2018

      15       

Phạm Thị Ninh

20/5/1969

2014 - 2018

      16       

Đinh Thúy Vân

11/9/1987

2014 - 2018

      17       

Phan Đình Long

16/11/1973

2014 - 2018

      18       

Trần Đức Đại

16/7/1980

2014 - 2018

      19       

Nguyễn Thị Hiển

30/9/1985

2014 - 2018

      20       

Lê Quang Tuấn

15/02/1962

2014 - 2018

      21       

 

 

 

 
 Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Môn học: Phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Khóa

       1        

Lâm Quang Hải

02/11/1969

2013- 2017

       2        

Lê Thị Tú Anh

01/7/1986

2013- 2017

       3        

Vũ Đình Duy

26/9/1975

2013- 2017

 

 

 

 

       4        

Vũ Ngọc Doãn

20/11/1983

2014 - 2018

       5        

Phạm Thị Ninh

20/5/1969

2014 - 2018

       6        

Phan Đình Long

16/11/1973

2014 - 2018

       7        

 

 

 


Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Môn học: Hóa lý polyme

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Khóa

       1        

Nguyễn Trung Đức

22/4/1980

2013- 2017

       2        

Phạm Công Nguyên

04/7/1978

2013- 2017

       3        

Trần Thị Nữ

20/02/1976

2013- 2017

 

 

 

 

       4        

Phạm Thu Trang

04/4/1990

2014 - 2018

       5        

Hoàng Thị Phương

15/01/1984

2014 - 2018

       6        

Nguyễn Bá Ngọc

01/10/1980

2014 - 2018

       7        

Lưu Đưc Hùng

14/4/1962

2014 - 2018

       8        

Lê Quang Tuấn

15/02/1962

2014 - 2018

       9        

Ngô Quang Hiệp

14/4/1964

2014 - 2018

      10       

Nguyễn Tuấn Nam

16/12/1987

2014 - 2018

 
 Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Môn học: Hóa học polyme

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Khóa

       1        

Nguyễn Trung Đức

22/4/1980

2013- 2017

       2        

Phạm Công Nguyên

04/7/1978

2013- 2017

       3        

Lê Thị Thanh Hà

15/02/1986

2013- 2017

 

 

 

 

       4        

Phạm Thu Trang

04/4/1990

2014 - 2018

       5        

Hoàng Thị Phương

15/01/1984

2014 - 2018

       6        

Nguyễn Bá Ngọc

01/10/1980

2014 - 2018

       7        

Lê Quang Tuấn

15/02/1962

2014 - 2018

       8        

Ngô Quang Hiệp

14/4/1964

2014 - 2018

       9        

Nguyễn Tuấn Nam

16/12/1987

2014 - 2018