Vietnam English

Đào tạo

Danh sách NCS học các môn bổ sung kiến thức chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý năm 2015

 

DANH SÁCH NCS HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2015

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Môn học

Điện hóa học

Môn học Hóa lý bề mặt

Động hóa học

       1        

Quách Thị Minh Thu

10/12/1977

X

X

X

       2        

Nguyễn Thanh Tuấn

18/10/1977

X

X

X

       3        

Nguyễn Thanh Bảo

18/01/1974

 

X

 

       4        

Nguyễn Thị Đông

28/10/1984

X

 

X

       5        

Nguyễn Thị Hồng Hoa

01/12/1985

 

X

X

       6        

PhạmThị Hồng Đức

 

 

X

X