Vietnam English

Đào tạo

Thời khóa biểu năm 2015 - chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý

 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015
Các môn học chuyển đổi-bổ sung kiến thức

Khóa đào tạo 2013-2018       Chuyên ngành Hóa lý và Hóa lý thuyết

 

 

 

TT

 

Tên môn học

(chuyển đổi-bổ sung kiến thức)

 

 

Số TC

 

 

 

Cán bộ chủ trì giảng dạy

 

Thời gian lên lớp giảng dạy

 

Ghi chú

   1            

Điện Hóa học

03

GS.TS. Lê Quốc Hùng

09 - 14/3/2015

 

   2            

Động hóa học

03

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

16 - 21/3/2015

 

   3            

Hóa học bề mặt

03

PGS.TS. Lê Văn Cát

16 - 21/3/2015