Vietnam English

Đào tạo

Thời khóa biểu năm 2015 - chuyên ngành Hóa hữu cơ

 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015
Các môn học chuyển đổi-bổ sung kiến thức
Khóa đào tạo 2013-2018      Chuyên ngành Hóa hữu cơ
 

TT

Tên môn học (chuyển đổi-bổ sung kiến thức)

Số TC

Cán bộ chủ trì giảng dạy

Thời gian lên lớp giảng dạy

Ghi chú

   1            

Hóa lý polyme

03

 

PGS.TS. Đỗ Quang Kháng

 

09 – 13/3/2015

 

   2            

Một số chương chọn lọc trong hóa hợp chất tự nhiên

03

PGS.TS. Nguyễn Quyết Chiến

 

16 – 20/3/2015

 

   3            

Phân tích cấu trúc các hợp chất hữu cơ

03

GS.TSKH. Trần Văn Sung

 

23– 27/3/2015

 

   4            

Một số chương chọn lọc trong hóa hữu cơ

03

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

 

30/3 – 03/4/2015

 

   5            

Hóa học polyme

03

 

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

 

06 – 10/4/2015