Vietnam English

Hoạt động đoàn thể

Đại hội công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2010-2013

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2010, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2010-2013 đã được tổ chức. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Hưng Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2008-2010 trình bày bản báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2013, đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch trình bày bản báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2008-2010. Hội nghị đã thảo luận và có những đóng góp tích cực cho Bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2013.

Cuối cùng, Hội nghị đã bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2013 gồm có 9 đồng chí:

              1. Nguyễn Hưng Dũng

              2. Nguyễn Thị Hạnh

              3. Vũ Thị Thu Hà

              4. Đỗ Quang Kháng

              5. Trịnh Thị Thủy

             6. Nguyễn Thị Thành

             7. Phạm Thị Phương Lan

             8. Đỗ Trung Sỹ

             9. Trần Hữu Quang

            Ngay sau đó, Ban chấp hành Công đoàn mới đã họp và bầu đồng chí Nguyễn Hưng Dũng làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh và Vũ Thị Thu Hà làm Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2010-2013.

Các bài đã đăng