Vietnam English

Hội đồng khoa học

 

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN HÓA HỌC NHIỆM KỲ 2016 – 2019
 
 

STT

Họ và tên

 Chức vụ

1

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Ngô Quốc Anh

Phó chủ tịch

3

PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng

Phó chủ tịch

4

PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy

Thư ký

5

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

 

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

 

7

GS.TS. Đỗ Quang Kháng

 

8

PGS.TS. Trịnh Thị Thủy

 

9

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

 

10

PGS.TS. Vũ Đức Lợi

 

11

PGS.TS. Trần Văn Lộc

 

12

TS. Đoàn Duy Tiên

 

13

TS. Nguyễn Quyết Tiến

 

14

TS. Dương Ngọc Tú

 

15

TS. Nguyễn Quang Trung

 

16

TS. Dương Tuấn Hưng