Vietnam English

Phòng Hóa Dược

THÔNG TIN CỦA PHÒNG HÓA DƯỢC

Tên phòng: Phòng Hóa dược

Trưởng phòng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến

Điện thoại: 04. 37914648; DĐ: 0917683979

Phó trưởng phòng: TS. Đặng Thị Tuyết Anh 
 
 DĐ: 0982650338

1.      Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến

Trưởng phòng

2

TS. Đặng Thị Tuyết Anh

Phó Trưởng phòng

3

TS. Đặng Thanh Tuấn

 Nghiên cứu viên

4

TS. Lê Nhật Thùy Giang

 Nghiên cứu viên

5

CN. Hoàng Thị Phương

 Nghiên cứu viên

6

CN. Nguyễn Hà Thanh

Nghiên cứu viên

 

2.    Lĩnh vực nghiên cứu

-         Nghiên cứu chiết tách và xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu áp dụng các phương pháp hiện đại trong tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu tổng hợp một số thuốc generic chữa bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, ung thư,tim mạch, tiểu đường..

 3.      Một số kết quả nổi bật

 

a.     Các đề tài dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên

 

TT

Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)

cấp quản lý

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất hai thành phần chứa nucleozit và tritecpenoit

FWO-Nafosted

2013 -2016

TS. Đặng Thị Tuyết Anh

2

Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của một số hợp chất pyranonapthaquinon và dẫn chất aza-anthraquinon

FWO-Nafosted

2014 -2016

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

3

Nghiên cứu quy trình tổng hợp erlotinib hydrochlorid làm nguyên liệu bào chế thuốc chống ung thư phổi

Đề tài cấp Nhà nước

CNHD – ĐT-BCT

2014-2016

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

4

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các dẫn chất mới khung indenoisoquinon

Đề tài cấp ViệnKH&CNVN

2014-2016

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

5

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp celecoxib làm thuốc giảm đau

Cấp nhà nước

MS: CNHD.DT. 014/13-14

TS. Đặng Thị Tuyết Anh

6

Nghiên cứu tổng hợp Metformin hydrochlorit làmthuốc chữa bệnh tiểu đường tuýp-2

Cấp nhà nước

MS: CNHD.DT. 014/12-14

TS. Trần Thị Ý Nhi

7

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới có hoạt tính chống ung thư mô phỏng theo các hợp chất phân lập từ sinh vật biển

Cấp nhà nước

MS: ĐT.NCCB.

ĐHUD.

2011-G07

TS. Ngô Quốc Anh

8

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất có cấu trúc lai chứa thuốc chống HIV và tritecpenoit-

Cấp nhà nước

TS. Đặng Thị Tuyết Anh

9

Nghiªn cøu quy tr×nh c«ng nghÖ tæng hîp stavudin lµm thuèc ®iÒu trÞ HIV/AIDS

Cấp Nhà nước MS: CNHD.DT. 014/10-11

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

(đã nghiệm thu )

10

Nghiên cứu phát triển phương pháp mới tổng hợp dẫn xuất chromenoimidazo(iso)quinonlin dựa trên phản ứng liên hoàn Krohnke

Đề tài cấp ViệnKH&CNVN

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

 

11

Tổng hợp các dị vòng aza mới chứa nhóm trifloromethyl từ các chất trifloromethylimin

FWO-Nafosted

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

(đã nghiệm thu )

 

      b.     Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và Quốc tế năm 2010 đến nay

 

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Năm

công bố

1

A novel domino condensation - intramolecular nucleophilic cyclization approach toward annulated imidazo-pyrrolopyridines

Tuyet Anh Dang Thi, Tuyen Nguyen Van et al

Tetrahedron Letters

2015

2

Transformations of 4-arylpyrrolo[1,2-α][1,4]benzodiazepines in three- component reactions with activates alkynes and CH, NH, SH, and OH acids

Tuyet Anh Dang Thi et al

Chemistry of heterocyclic compounds

2015

3

Synthesis and cytotoxic evaluation of novel amide-triazole-linked triterpenoid-AZT conjugates

Tuyet Anh Dang Thi, Nguyen Thi Kim Tuyet, Chinh Pham The, Ha Thanh Nguyen, Cham Ba Thi, Hoang Thi Phuong, Luu Van Boi, Tuyen Van Nguyen, Matthias D'hooghe

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters/Elsevier

2015

4

Synthesis and cytotoxic evaluation of novel dihydrobenzo[h]cinnolines-5,6-diones

Tuyet Anh Dang Thi, Lena Decuyper, Hoang Thi Phuong, Doan Vu Ngoc, Ha Thanh, Tra Thanh Nguyen, Thanh Do Huy, Hung Huy Nguyen, Tuyen Van Nguyen,* Matthias D’hooghe

Tetrahedron Letters/Elsevier

2015

5

Expedient stereose-lective synthesis of new dihyd-ropyrano-and dihydrouranonaphthoquinones

Tuyet Anh Dang Thi, Yves Depetter, Karen Mollet, Hoang Thi Phuong, Doan Vu Ngoc, Chinh Pham The, Thanh Ha Nguyen, Thu Ha Nguyen Thi, Hung Huy Nguyen,  Matthias D’hooghe, Tuyen Van Nguyen.

Tetrahedron letters/ Elsevier

2015

6

Synthesis and anticancer properties of new (dihydro)pyranonaphthoquinones and their epoxy analogs

Tuyet Anh Dang Thi, Thu Ha Vu Thi, Hoang Thi Phuong, Thanh Ha Nguyen, Chinh Pham The, Cuong Vu Duc, Yves Depetter, Tuyen Van Nguyen,* Matthias D’hooghe

Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters/Elsevier

2015

7

New hybrids between triterpenoid acids and nucleoside HIV-RT inhibitors

Anh Thi Tuyet Dang, Chinh The Pham, Tuan Anh Le, Hieu Hong Truong, Ha Thu Thi Vu, Anatoly T. Soldatenkov, Tuyen Nguyen Van

Mendeleev Communcations/ Elsevier

2015

8

Domino reaction of N-(cyanomethyl)-1,3-azolium quaternary salts with ο-hydroxybenzaldehydes: scope and limitations

Tuyen Nguyen Van et al

RSC Advances

2015

9

Sythesic and antimicrobial/Cytotoxic Assessment of Ferrocenyl Oxazinanes, Oxazinan – 2- ones, and Tetrahydropyrimidin-2-ones

Tuyen Nguyen Van et al

Synlett

2015

10

Transformations of 4-arylpyrrolo[1,2-α][1,4]benzodiazepines in three- component reactions with activates alkynes and CH, NH, SH, and OH acids

Tuyet Anh Dang Thi et al

Chemistry of heterocyclic compounds

2015

11

Nucleophile-Directed Selective Transformation of cis-1-Tosyl-2-

tosyloxymethyl-3-(trifluoromethyl)aziridine into Aziridines, Azetidines, and

Benzo-Fused Dithianes, Oxathianes, Dioxanes, and (Thio)morpholines

10

Chemistry an European Journal,

ISSN: 1521-3765  Impact Factor: 5,925

 

2013

12

Synthesis of 1-Alkyl-2-(trilouromethyl)azetidines and their reiospecific ring opening toward diverse α-(triflouromethyl)amines via intermediate azetidinium salts

7

The journal of organic chemistry

ISSN: 0022-3263

Impact Factor: 4,450

2012

13

Straightforward synthesis 1-alkyl-2-(trifluoromethyl)aziridines starting from 1,1,1-trifluoroacetone

7

Organic and Biomolecular Chemistry,Impact Factor: 3,696.

2011

14

Straightforward palladium-mediated synthesis and biological evaluantion of benzo[i]phenanthridine-7,12-diones as anti-tuberculosis agnets

4

European journal of medicial chemistry

ISSN: 0223-5234

Impact Factor: 3,509

2012

15

Synthesis of Functionalized Diketopiperazines as Cyclotryprostatin and Tryprostatin Analogues

3

Synlett,

ISSN: 0936-5214

Impact Factor: 2,71

2013

16

Chemical constituents of the rhizomes of Hedychium coronarium and their inhibitory effect on the pro-inflammatory cytokines production LPS-stimulated in bone marrow-derived dendritic cells

13

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, ISSN: 0960-894X, ImpactFactor: 2,539

2011

17

Synthesis of antimycobacterial benzo[i]phenanathridien-7,12-diones and related compounds

7

Planta Medica

ISSN: 0032-0943,

Impact Factor: 2,369

2012

18

Highly photocatalytic activity of novel nano-sized Ag3PO4 for Rhodamine B degradation under visible light irradiation

8

Materials letters

ISSI-0167-577X

Impact Factor: 2,275

 

2013

19

1-Methyl-3-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)-1H-imidazol-3-ium picrate

5

Acta Crystallographica Section E

ISSN: 1600-5368

Impact Factor: 0,413

2013

20

Antimicrobial, antioxidant activities and cytotoxicity evaluation of Artocarpus nigrifolius C. Y. Wu from Vietnam

9

African Journal of Microbiology Research

ISSN 1996-0808

2013

21

Study on synthesis and photocatalytic activity of novel visible light sensitive photocatalyst Ag3PO4

8

Int. J. of Nanotechnology,

ISSN:1475-7435 Impact Factor: 1,013

2013

22

Study on photocatalytic activity of TiO2 and non-metal doped TiO2 in Rhodamine B degradation under visible light irradiation

8

Int. J. of Nanotechnology,

ISSN:1475-7435 Impact Factor: 1,013

2013

23

НОВАЯ ДОМИНО-РЕАКЦИЯ N-(ЦИАНОМЕТИЛ)-

5,10-ДИГИДРО[1]БЕНЗОСИЛАНО[3,2-c]ПИРИДИНИЕВЫХ СОЛЕЙ

С САЛИЦИЛОВЫМИ АЛЬДЕГИДАМИ

7

ХИМИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,

Impact Factor: 0.725

2013

24

Synthesis and Biological Evaluation of Benzo[j]phenanthridine-7,12-diones as Anti-tuberculosis Agents

8

Pharmaceutica analytica Acta, ISSN: 2153-2435

2012

25

Synthesis of flourine-containing betulin esters.

6

Chemistry of natural compounds (Nga),

ISSN:  0009-3130,

Impact Factor: 1,029

2011

26

A new lignan dimer from

Mallotus philippensis, Natural Product Communications

11

Natural Product Communications,

Impact Factor: 0,894

2010

27

Các hợp chất limonoit và tritecpenoit phân lập từ lá cây Dấu dầu lá nhẵn (Tetradium glabrifolium)

11

Tạp chí Hóa học

2013

28

Các hợp chất amit và α-tocopherol phân lập từ vỏ cây Dấu dầu lá nhẵn (Tetradium glabrifolium)

10

Tạp chí Hóa học

2013

29

Tổng hợp một số mạch nhánh của hemiasterlin

7

Tạp chí Hóa học

2013

30

Nghiên cứu tổng hợp và phân tích các đồng phân lập thể của các hợp chất β-lactam

5

Tạp chí Hóa học

2013

31

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của indenoisoquinoline có hoạt tính chống ung thư

3

Tạp chí Hóa học

2013

32

Tổng hợp các hợp chất lai chứa tác nhân ức chế HIV phiên mã ngược AZT và tritecpenoit.

Synthesis of new hybrids between nucleoside HIV-RT inhibitors AZT and triterpenoid

2

Tạp chí Hóa học

2013

33

Glass transition of PCBM, P3HT and their blends in quenched state

3

Advances in natural sciences: Nanoscience and Nanotechnology

ISSN: 2043-6262

2012

34

Nghiên cứu tổng hợp thuốc chữa bệnh tiểu đường tuýp II Metformin

2

Tạp chí Hóa học

2012

35

Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3α, 11α-dihydroxy-lup-20(29)-en-23,28-dioic axit chiết từ cấy chân chim

4

Tạp chí Hóa học

2012

36

Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3α-hydroxy-lup-20(29)-en-23,28-dioic axit.

5

Tạp chí Hóa học

2012

37

Nghiên cứu triển khai quy trình tổng hợp celecoxib để làm thuốc chống viêm khớp và giảm đau. 

5

Tạp chí Hóa học

2012

38

Tổng hợp một số hợp chất cis-3-phenoxy-4-phenyl-2-benzyl-β-lactam

7

Tạp chí Hóa học

2012

39

Nghiên cứu phương pháp xử lý rơm rạ bằng lò vi sóng để nâng cao hiệu quả của quá trình đường hóa cellulose cho sản xuất nhiên liệu sinh học bioetanol

3

Tạp chí Hóa học

2012

40

Nghiên cứu tổng hợp secquitecpen lacton mới thuộc khung seudoguainolide với hệ vòng γ-lacton và α-metyl

5

Tạp chí Hóa học

2012

41

Tổng hợp một số dẫn xuất của 2-triflometylaziridin

5

Tạp chí Hóa học

2012

42

Nghiên cứu tổng hợp lập thể một số hợp chất β-lactam

5

Tạp chí Hóa học

2012

43

Tổng hợp và đặc trưng các vật liệu có cấu trúc đa cấp mao quản chứa titan TiO2/MCM-41/SBA-15

2

Tạp chí Hóa học

2012

44

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất mới chứa nito parthenin

10

Tạp chí Hóa học

2012

45

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của Stavudin

 

4

Tạp chí Hóa học

2012

46

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới của (4R, 4S)-Hydroxy-dihydroisoparthenin

6

Tạp chí Hóa học

2012

47

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới của 4-hydrazindihydroisoparthenin

6

Tạp chí Hóa học

2012

48

Tổng hợp các dẫn xuất của hemiasterlin  

6

Tạp chí Hóa học

2012

49

Bán tổng hợp các dẫn xuất mới lược giản của anhydroviblastin, vinorelbin bằng phản ứng polonovsky-potier

2

Tạp chí Hóa học

2012

50

Bán tổng hợp các dẫn xuất mới lược giản của anhydroviblastin, vinorelbin bằng phản ứng vukovic

2

Tạp chí Hóa học

2012

51

Tổng hợp thuốc điều trị ung thư procarbzine

4

Tạp chí Hóa học

2012

52

Kết hợp mô phỏng phân tích mảnh peptit và phổ FT-ICR-MS khẳng định cấu trúc oxytoxin

5

Tạp chí Hóa học

2012

53

Định lượng rotudin trong chế phẩm đông dược Heantos bằng HPLC Agilent 1100 với detector khối phổ

3

Hóa học và ứng dụng

2012

54

Phân tích axit amin trong huyết thanh, nước tiểu bằng HPLC Agilent 1100 với detetor DAD

5

Hóa học và ứng dụng

2012

55

Các hợp chất flavonoit glycosit phân lập từ cây Tetradium glabrifolium

5

Tạp chí Hóa học

2011

56

Syn thesis and characterization of some bio-polymeric schiff bases prepared form chitosan and aromatic aldehydes.

5

Tạp chí Hóa học

2011

57

Tổng hợp và hoạt tính kháng HIV của các dẫn chất stavudin

5

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2011

58

Hoạt tính kháng khuẩn của một số loài thực vật Việt Nam

8

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2010

59

Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của một số loài thuộc chi Polygonum họ polygonaceae

5

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2010

- Cử nhân: 14

      5.      Hợp tác quốc tế

 

            - Bộ môn Hoá Hữu cơ, Đại học tổng hợp Ghent, Vương quốc Bỉ

- Khoa hoá dược, Đại học Tổng hợp Ilinois tại Chicago, Mỹ

- Hãng  Dược Tibotec, Vương Quốc Bỉ

- Quỹ học bổng IFS

- Đại học Hữu nghị Nhân dân Nga, Liên Bang Nga 

- Viện Hóa sinh Hữu cơ –Viện Hàn lâm Khoa học Belarus, Belarus ......