Vietnam English

Phòng Hoạt chất sinh học


             Trưởng phòng:                   TS. Nguyễn Quyết Tiến
            ĐT:     37564488.                 DĐ:     01676473616.

      1.    Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Địa chỉ E-mail

1

Nguyễn Quyết Tiến

Tiến sĩ

nqtienvhh@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tiến sĩ

nntuanvhh@gmail.com

3

Trương Thị Thanh Nga

Tiến sĩ

nga05thhc@yahoo.com

4

Nguyễn Quảng An

Thạc sĩ

anguyenquang@yahoo.com

       2.    Lĩnh vực nghiên cứu:

-          Nghiên cứu hóa thực vật.

-          Nghiên cứu tổng hợp và bán tổng hợp các hợp chất có hoạt chất sinh học.

       3.    Một số kết quả nổi bật

 a ) Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:

 b) Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2010 đến nay:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Năm

Tạp chí quốc tế

1

Phuong Thien Thuong, Thi Hong Minh Pham, Thi Van Thu Le, Trong Tuan Dao, Thai Trung Dang,Quyet Tien Nguyen, Won Keun Oh

Symmetric dimers of ent-kaurane diterpenoids with cytotoxic activity fromCroton tonkinensis

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, V. 22, 1122-1124

2012

2

K. Hoa Nguyen, T. Nhan Ta, T. Hong Minh Pham, Q. Tien Nguyen, H. Dien Pham, Suresh Mishra, B. L. Gregoire Nyomba

Nuciferine stimulates insulinsecretion from beta cells — An invitrocomparison with glibenclamide

Journal of Ethnopharmacology, V.142, 488-495

2012

3

Hoa Khanh Nguyen, Nhan Thi Ta, Hong Minh Thi Pham, Tien Quyet Nguyen, Dien Huu Pham, Suresh Mishra, Gregoire Nyomba

Nuciferine extracted from Sacred lotus stimulates insulin secretion in vitro better than glyburide

Abstracts / Can. J. Diabetes, 36, 254-256

2012

4

Do Thi Thu Huong, Tran Thi Thu Thuy, Tran Thi Hien, Nguyen Thanh Tra, Nguyen Quyet Tien, I. E. Smirnova, O. B.Kazakova, E. M. Minnibaeva, and G. A. Tolstikov

Synthesis and cytotoxicity of derivatives of dipterocarpol, a metabolite of Dipterocarpus alatus

Chemistry of Natural Compounds, Vol. 49, No. 1, 58 – 65.

2013

Tạp chí trong nước

1

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyn Ngc Tun, Trương Th Thanh Nga, Nguyn Qung An, Lê Th Anh Đào

Flavonoids from Sarcandra glabra Thunb. Nakai

The second Youth scientific conference 2010, Scientific Reports, p. 46-53

2010

2

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Minh Thắng, Lê Thị Anh Đào

Kết quả ban đầu về thành phần hóa học củaSarcandra glabra (Thunb.) Nakai.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T48(4A), p.91-97

2010

3

Lành Thị Ngọc, Châu Văn Minh, Trần Hồng Hạnh, Phạm Quốc Long, Nguyễn Quyết Tiến, Phan Văn Kiệm

Phenylpropanoids from Verbena officanalis.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ,Đại học Thái Nguyên , Vol. 67(05), p.51-56

2010

4

Lành Thị Ngọc, Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Phạm Quốc Long

Thành phần hóa học củaTyphonium blumei, Typhonium trilobatum.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, p.64-68

2010

5

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Tuấn, Phạm Hữu Điển

Nghiên cứu ban đầu về thành phần hóa học củaLagerstroemia speciosa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Vol. 83(07), p.15-18

2011

6

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Đình Doanh, Phạm Hữu Điển

Kết quả mới về thành phần hóa học củaGymnema sylvestre.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Vol. 83(07), p.31-37

 

2011

7

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Lưu Văn Nguyên, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Hữu Điển

Kết quả ban đầu về thành phần hóa học củaKadsura heteroclita collected Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Vol. 83(07), p.9-13

 

2011

8

Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Đình Doanh, Phạm Hữu Điển

Kết quả nghiên cứu mới về thành phần hóa học củaGymnema sylvestre

Tạp chí Dược liệu, Vol. 16, No. 4, p.230-234

2011

9

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Tuấn, Phạm Hữu Điển

Derivaties of ellagic acid from Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Tạp chí Dược liệu, Vol. 16, No. 4, p.238-242

2011

10

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Tuấn, Phạm Hữu Điển

Nghiên cứu thành phần hóa học củaLagerstroemia speciosa Vietnam

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(1), p.30-34

2012

11

Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm

Lanostane-type triterpenoids from Kadsura coccinea.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(1), p.50-53

2012

12

Phạm Thị Hồng Minh, Hà Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Quyết Tiến,

Flavonoids and triterpenoids in leaves of Cleistocalix operculatus collected in Bắc Giang

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4A), p.226-229

2012

13

Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Bùi Đình Thanh, Đoàn Lan Phương, Phạm Thị Hồng Minh

Kết quả ban đầu về thành phần hóa học củaNauclea purpurea Roxb., Rubiacea Sơn La

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4A), p.473-476

2012

14

Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đỗ Tiến Lâm, Đoàn Lan Phương, Phạm Thị Hồng Minh

Nghiên cứu thành phần hóa học củaSchisandra sphenanthera Wills trồng ở Vit Nam.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4A), p.477-480

2012

15

Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Phạm Thị Hồng Minh

Kết quả mới về thành phần hóa học của Coffea arabica L.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4B), p.54-58

 

2012

 

 

 

 

 

16

Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Anh Đào, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Nguyễn Quyết Tiến

Isocumarins from Hydrangea macrophylla Ser. Var. THUNBERGII.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4B), p.63-67

2012

17

Phạm Thị Hồng Minh,

Nguyễn Quyết Tiến

 

Ursane-type triterpenoids from Syzygium formosum WALL.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4B), p.36-39

2012

18

Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lưu Văn Nguyên, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Nguyễn Quyết Tiến, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm

Lignan-type compounds from Kadsura heteroclita.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4B), p.40-44

2012

19

Nguyễn Quyết Tiến, Đỗ Tiến Lâm, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm

Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Phạm Thị Hồng Minh

Kết quả ban đầu về thành phần hóa học của Schisandra sphenanthera trồng tại Vit Nam

.

Tạp chí Hóa học, Vol. 50(4B), p.49-53

2012

20

Do Tien Lam, Nguyen Quyet Tien, Nguyen Ngoc Tuan, Pham Thi Hong Minh

Three cyclolignans from the roots of Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils grown in Vietnam

Proceeding of Youth Scientific Conference 2012, ICH.

2012

21

Do Tien Lam, Đặng Trang Nhung, Lành Thị Ngọc, Phan Văn Kiệm, Pham Thi Hong Minh, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyen Quyet Tien, ,

Lignans and glycerides from Schisandra perulata Gagnep., grown in Vietnam.

Tạp chí Hóa học, Vol. 51(2AB), p.213-217

2013

22

Pham Thi Hong Minh, Nguyen Ngoc Tuan, Lường Thị Dung, Do Tien Lam, Nguyen Quyet Tien, Bùi Văn Thanh, Phan Văn Kiệm

Kết quả ban đầu về thành phần hóa học của Kadsura induta, Vit Nam

Tạp chí Hóa học, Vol. 51(2AB), p.135-139

2013

23

Do Tien Lam, Dang Thi Trang Nhung, Tran Duc Dai, Pham Thi Hong Minh, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Quyet Tien

Thành phần hóa học củaSchisandra perulata Gagnep. trồng tại Vit Nam.

Tạp chí Hóa học, Vol. 51(5A), p.138-142

2013

24

Pham Thi Hong Minh, Nguyen Quyet Tien, Nguyen Ngoc Tuan,Truong Thi Thanh Nga, Nguyen Quang An, Nguyen Ngoc Thanh, Do Thi Ngoc Thuy, Pham Van Thinh

Chemical contituents of Rubus alceaefolius Poir. (Rosaceae)

Tạp chí Hóa học, Vol. 51(5A), p.44-48

2013

25

Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Lành Thị Ngọc

Kết quả ban đầu về thành phần hóa học của chàm lá nhọn (Indigofera zollingeriana Miq.), ở Việt Nam

Tạp chí Hóa học, Vol. 52(6A), p.15-88

2014

26

Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Quảng An, Nguyễn Ngọc Tuấn Trương Thị Thanh Nga, Lành Thị Ngọc, Phạm Công Vụ, Phạm Hữu Điển

Các chất béo trong quả Dứa dại gỗ (Pandanus tectorius Parkins. Ex J.P. Du Roi) ở Việt Nam

Tạp chí Hóa học, Vol. 52(6A), p.98-102

2014

27

Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Quyết Tiến, Trần Đình Thắng

Thành phần hóa học của quả thể nâm đen (Nigrofomes melanoporus (Mont.) Murrill.) ở Việt Nam

Tạp chí Hóa học, Vol. 52(6A), p.93-97

2014

 c) Sách chuyên khảo đã xuất bản:

            Giáo trình Hóa dược, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2008.

 4. Kết quả đào tạo sau đại học:

            - Đã đào tạo 20 thạc sĩ, 3 tiến sĩ.

            - Đang đào tạo 2 tiến sĩ.