Vietnam English

Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng

 
Giám đốc: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy
Điện thoại: 024. 37563788
Địa chỉ E-Mail: thuyttt@ich.vast.vn

 

1. Danh sách cán bộ đã và đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Nguyễn Tiến Tài

PGS.TS

nttai@ich.vast.vn

2

Thành Thị Thu Thủy

PGS.TS

thuyttt@ich.vast.vn

3

Đặng Vũ Lương

ThS

luong_dangvu@yahoo.com.vnl

4

Đỗ Thị Thanh Xuân

ThS

thanhxuan_vp@yahoo.com

5

Ngô Văn Quang

TS

nhatquang.ngo@gmail.com

6

Quách Thị Minh Thu

TS

quachminhthu@yahoo.com

7

Nguyễn Quang Tâm

Cử nhân

nguyenquangtam@gmail.com

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

     - Ứng dụng các phương pháp phổ NMR và MS trong nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất hữu cơ

     - Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc-hoạt tính của polysaccharide

 3.Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

 a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

 b.    Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: 40 bài

 c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản: Không

 d.   Bằng phát minh sáng chế: Không

 e.  Các giải thưởng khoa học: Không

 f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng:

 4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): 3 NCS, 1ThS đã bảo vệ

 5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất): 1 Nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCN Việt Nam với tổ chức JSPS của Nhật bản

6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất

 
                                                                                                                                                   Xử lý tin: Viện Hóa học