Vietnam English

Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng

 
Giám đốc: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy, DĐ: 0982262005

Phó GĐ: ThS. Đặng Vũ Lương, DĐ: 0986465259

 
 
 
1.    Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Địa chỉ E-mail

1

Nguyễn Tiến Tài

PGS.TS

nttai@ich.vast.vn

2

Thành Thị Thu Thủy

PGS.TS

thuyttt@ich.vast.vn

3

Đặng Vũ Lương

ThS

Luong_dangvu@yahoo.com.vn

4

Đỗ Thị Thanh Xuân

ThS

Thanhxuan_vp@yahoo.com

5

Ngô Văn Quang

ThS

nhatquang.ngo@gmail.com

6

Quách Thị Minh Thu

ThS

quachminhthu@yahoo.com

7

Nguyễn Quang Tâm

Cao đẳng

nguyenquangtam@gmail.com

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu:
  • Phát triển và ứng dụng phương pháp NMR và MS trong nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất hữu cơ.
  • Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc-hoạt tính của polysaccharide
  • Phát triển và ứng dụng phương pháp NMR và MS nghiên cứu trao đổi chất trong  lĩnh vực sinh hóa.

3. Một số kết quả nổi bật

      a.    Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:

Tên đề tài

Chương trình

Cấp

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

(triệu đồng)

Thời gian

Nghiên cứu chiết tách, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các ulvan từ một số loài rong lục thuộc chi Ulva Việt nam

NAFOSTED

Bộ

Thành Thị Thu Thủy

750

2014-2017

 (Cấp: Bộ, Nhà nước, Nghị định thư, Quĩ NCCB)

      b.    Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2010 đến nay

1.    Thanh Thi Thu Thuy, Pham Ngoc Khanh, Dang Vu Luong, Nguyen Tien Tai. NMR spectroscopy using a chiral lanthanide shift reagent to determine the enantiomeric purity of nicotine and the geometric parameters of lanthanide-nicotine complex. Tạp chí hóa học, Vol 48 (5), 653-657, 2010.

2.    Lê Thị Trinh, Trịnh Thị Thắm, Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Tài (2010), Nghiên cứu phương pháp chiết siêu âm để xác định hàm lượng cơ phốt pho trong đất bằng phương pháp sắc ký khí với đầu dò bắt điện tử, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 15, số 3, 249 - 254

3.    Lê Thị Trinh, Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Tài (2010). Nghiên cứu cấu trúc và chuyển hóa Diazinon từ thuốc trừ sâu Diaphos trong môi trường đất. Phần II: Ảnh hưởng của pH đến thời gian bán hủy trong môi trường đất của Diazinon, Tạp chí hóa học, T48 (4C), trang 351-354, 2010

4.    Trần Thị Thanh Thủy, Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Tài, Đặng Vũ Lương, Biomaker detection of inborn error of metabolism in baby urine and serum based on 1H-NMR spectroscopy, Tạp chí Hóa học, Vol 49(5), 639-642, 2011

5.     Lê Thị Trinh, Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Tài, Nghiên cứu cấu trúc và chuyển hóa Diazinon từ thuốc trừ sâu Diaphos trong môi trường đất. Phần III: Ảnh hưởng của vi sinh vật, độ ẩm và loại đất đến thời gian bán hủy của Diazinon trong môi trường đất. Tạp chí Hóa học., Tập 50(2), 216-218, 2012

6.    Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Van, Yoshiaki Yuguchi, Bui Minh Ly and Nguyen Tien Tai, Structure of fucoidan from brown seaweed Turbinaria ornata as studies by ESIMS and SAXS techniques, Marine Drugs, 11, 2431-2443, (2013).

7.    Thanh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Nu, Dang Vu Luong, Nguyen Tien Tai, Combining line-shape ananlysis and quantitative 2D-EXSY to study the dynamic of an intramolecular chemical exchange process,   Journal of Chemistry, 51, (2), 60-65, 2013.

8.    Bùi Văn Nguyên, Bùi Minh Lý, Đặng Vũ Lương, Thành Thị Thu Thủy và CS, Xác định cấu trúc của Fucoidan tách chiết từ rong nâu Tubinaria decurents bằng các phương pháp phổ IR, NMR và ESIMS, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52, 5A, 637- 642, 2014.

9.    Lê Thị Trinh, Thành Thị Thu Thủy, Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Tiến Tài, Nghiên cứu sản phẩm chuyển hóa của diazinon trong môi trường đất bằng phương pháp GC/MS. Đã gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51(2), 241-248, 2013

10. Đỗ Thị Thanh Xuân, Đặng Vũ Lương, Thành Thị Thu Thủy và CS, Nghiên cứu phân lập và cấu trúc hóa học của Alginate và phân đoạn của chúng từ rong nâu Tubinaria ornata (Turner).J.Agardh,Tạp chí khoa học và công nghệ, 52, 5B, 35-41, 2014

11. Nguyễn Tiến Tài, Trịnh Anh Đức, Vũ Đức Lợi, Lưu Thị Nguyệt Minh,                      Đặng Vũ Lương, Đỗ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Quang Tâm, Trịnh Thị Thủy, Khai thác thông tin hóa học môi trường nước từ dữ liệu phổ khối phân giải siêu cao, Tạp chí hóa học, Tập 52, số 6A, 135-138, 2014 .

12. Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Đắc Thành, Akio Miyazato, Ngô Văn Quang, Nguyễn Quang Tâm, Buiding an in-house matlab-based software for grafical analysis of FTICR MS data of river water, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52, Số 6,795-802, 2014

13. Đặng Vũ Lương, Đỗ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Quang Tâm, Xây dựng quy trình xử lý phổ NMR bằng công cụ thống kê đa biến nghiên cứu thành phần hóa học hạt cà phê, Tạp chí hóa học, 233-236, Tập 52, số 6A, 2014 

14. Nguyễn Văn Thành, Đỗ Thị Thanh Xuân, Ngô Văn Quang, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý, Trần Thị Thanh Vân và Thành Thị Thu Thủy, Cấu truacs và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của alginate từ rong nâu Tubinaria ornata, Tạp chí hóa học, Tập 52, số 6A, 149-152, 2014  

15. Quách Thị Minh Thu,   Đặng Vũ Lương, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Minh Lý và Thành Thị Thu Thủy, Ulvan từ rong lục Ulva reticulata: Chiết tách, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học, Tạp chí hóa học, Tập 52, số 6A, 158-162, 2014   

16. Thành Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Minh Lý, Ngô Van Quang et al, Anti-HIV activity of fucoidans from three brown seaweed species, Carbohydrate Polymers, 115, 122-128, 2015

17. Quach Thi Minh Thu, Truong Hai Bang, Nguyen Thi Nu, Dang Vu Luong, Bui Minh Ly, Tran Thi Thanh Van and Thanh Thi Thu Thuy, Structural determination of ulvan from green seaweed Ulva reticulata collected at central coast of Vietnam, Chemistry Letters, Vol.44, No.6 , 788–790, 2015 

4. Kết quả đào tạo sau đại học

Đã hướng dẫn bảo vệ thành công:

- 4 thạc sỹ

- 3 tiến sỹ

Đang hướng dẫn

- 2 NCS

5. Hợp tác quốc tế:

 

o   Các tổ chức có hợp tác nghiên cứu khoa học:

- Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật bản.

- Đại học công nghệ Kyoto

- Đại học Điện-Truyền thông Osaka

o   Đề tài hợp tác quốc tế:

02 đề tài hợp tác VAST-JSPS