Vietnam English

Phòng Hóa học Bề mặt

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÓA HỌC BỀ MẶT
   
    Phụ trách phòng : PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

    Điện thoại: 04.3 8361145; DĐ: 0915212318;
   
 
    1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

Trưởng phòng

 2

PGS.TS. Đặng Tuyết Phương


 3

TS. Trần Thị Kim Hoa

 

 4

TS. Hoàng Vinh Thăng

 

 5

ThS. Nguyễn Trung Kiên

 

 6

ThS. Đào Đức Cảnh

 

7

ThS. Lê Hà Giang

 

8

ThS. Nguyễn Kế Quang

 

    
2. Lĩnh vực nghiên cứu:

 - Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác/ hấp phụ của các vật liệu mới, tiên  tiến sử dụng cho cho quá trình lọc- hóa dầu, tổng hợp hữu cơ, hóa dược, xử lý môi trường.
 
3. Kết quả đào tạo sau đại học, hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Tiến sĩ : 12 tiến sĩ

Thạc sỹ : 18 thạc sỹ

Sinh viên: Trên 100 sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

4. Hợp tác quốc tế:

Số nhóm khoa học quốc tế có hợp tác với phòng trong 5 năm gần đây: Đức, Canada, Belarus, Bỉ
 
5. Một số kết quả nổi bật
 
Tên đề tài, Dự án Chương trình Cấp Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Đơn vị: triệu đồng Thời gian
Nghiên cứu ứng dụng xúc tác trong xử lý Dioxin - Furan trong khí thải lò đốt chất thải nguy hại Đề án Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Đề tài cấp nhà nước, Bộ Công Thương PGS.TS Vũ Anh Tuấn 2400 1/ 2011-12/2012
Nghiên cứu chế tạo xúc tác để sản xuất nhiên liệu sinh học từ sinh khối Khoa học vật liệu Đề tài KHCN cấp Bộ (Viện KHCN Việt Nam) PGS.TS Đặng Tuyết Phương 400 2011-2012
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác quang hóa sử dụng ánh sáng nhìn thấy Hóa lý Đề tài NCCB Nafosted PGS.TS Vũ Anh Tuấn 600 2010-2013

 (Cấp: Bộ, Nhà nước, Nghị định thư, Quĩ NCCB)

 
b.      Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế từ năm 2002 đến nay (kèm theo bản pdf nếu có)

2012

1.   Đỗ Xuân Đồng, Đặng Tuyết Phương, Vương Gia Thành, Nguyễn Hữu Phú. Nghiên cứu quá trình kết tinh zeolit Fe- mođenit. Tạp chí Hoá học, T. 40, No ĐB, (2002), tr. 65-72.

2.    Đặng Tuyết Phương, Vương Gia Thành, Nguyễn Hữu Phú. Zeolit Fe- mođenit: Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác trong phản ứng oxi hoá phenol. I.Tổng hợp và đặc trưng của Fe- mođenit. Tạp chí hoá học, T.40, 3, (2002),Tr. 56-61.

3.  Nguyen Huu Phu, Dang Tuyet Phuong, Le Thi Hoai Nam. Synthesis of some zeolites by using seeding technique. Workshop on Technology Assessment for R&D Institutions, S & T Policy Makers, Hanoi, Vietnam, 16-17 December (2002), p. 70-76.

4.   Đỗ Xuân Đồng, Đặng Tuyết Phương, Vương Gia Thành, Nguyễn Hữu Phú. Nghiên cứu tổng hợp zeolit Fe- mordenit với tỷ lệ SiO2/ Fe2O3 khác nhau.Tuyển tập các báo cáo khoa học toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, (2002), tr. 144-151.

5.  Lê Thị Hoài Nam, Đặng Tuyết Phương, Lê Đình Chiển, Vương Gia Thành, Nguyễn Hữu Phú. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nước và thời gian kết tinh trong quá trình tổng hợp zeolit ZSM - 5. Báo cáo toàn văn Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Công nghệ hoá dầu trong thế kỷ XX - XXI, Hà nội 10/2002, Tr. 252 - 259.

6.   Đỗ Xuân Đồng, Đặng Tuyết Phương, Vương Gia Thành, Nguyễn Hữu Phú. Phản ứng isome hoá m - xylen trên xúc tác Fe - mordenit. Báo cáo toàn văn Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Công nghệ hoá dầu trong thế kỷ XX - XXI, Tr. 143 - 153, Hà nội 10/2002.

7.  Đỗ Xuân Đồng, Đặng Tuyết Phương, Vương Gia Thành, Nguyễn Hữu Phú. Nghiên cứu sự hình thành và chuyển pha trong quá trình kết tinh zeolit Fe - mordenit. Báo cáo toàn văn Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Công nghệ hoá dầu trong thế kỷ XX - XXI, Hà nội 10/2002, Tr. 154 - 163

                                                                             
2010

121.        Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú. Tổng hợp trực tiếp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Cu-SBA-15 (Direct synthesis and characterization of mesoporour CuSBA-15 materials). Tạp chí Hóa Học T 48, 4A, 56 – 61, 2010 ISSN 0866-7144

122.        Nguyễn Thị Vương Hoàn, Võ Viễn, Đặng Tuyết Phương,  Nguyễn Hữu Phú. Tổng hợp vật liệu lai hóa vô cơ-hữu cơ SBA-15 bằng phương pháp trực tiếp (Synthesis of hybrid inorgnic-organic mesoporous materials by direct method). Tạp chí Hóa Học T 48, 4A,88 – 92,  (2010). ISSN 0866-7144

123.        Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Bùi Hải Linh, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn. Tổng hợp vật liệu lai mao quản trung bình SBA-15 và MCF bằng phương pháp gián tiếp (Synthesis of hybrid mesoporous SBA-15 and MCF materials by indirect method). Tạp chí Hóa Học T 48, 4A,109-113. (2010). ISSN 0866-7144

124.        Đặng Tuyết Phương, Ngô Thị Kỳ Xuân, Đào Đức cảnh, Nguyễn Văn Duyên, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn. Cải thiện độ phân tán của Fe trên bề mặt vật liệu mao quản trung bình SBA-15 (Improve of the dispersion of Fe on the surface of SBA-15 mesoporous materials). Tạp chí Hóa Học T 48, 4C,109-113. (2010). ISSN 0866-7144

125.        Vũ Thị  Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa và Vũ Anh Tuấn. Phương pháp mới tổng hợp zeolit Y tinh thể kích thước nanomet (Novel synthesis method of zeolite Y with nano-sized crystallite). Tạp chí Hóa học T 48, 4A, 2010, 417-422 (2010).

126.        Vũ Thị Minh Hồng, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn. Nghiên cứu tính chất axit và xúc tác của Diatomit axit hóa bằng phương pháp lắng đọng pha hơi (CVD). ). Tạp chí Hóa học T 48, 4C, 8-12 (2010)

127.        Phan Thị Hồng Thảo, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phí Quyết Tiến, Quản Lê hà, Đặng Tuyết Phương, Lê Gia Hy. Nghiên cứu lựa chọn vật liệu mao quản nano cho cố định d-amino acid oxidase ứng dụng trong chuyển hóa sinh học. Tạp chí Hóa học T 48, 4A, 671-675 (2010)

128.        Nguyễn Thị Vương Hoàn, Ngô Thị Kỳ Xuân, Trần Thị Huỳnh Như Thanh, Bùi Thị Ly Na, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú, Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của vật liệu lai hóa vô cơ-hữu cơ chứa Cu và Fe. Tạp chí  Khoa học và công nghệ , T 48, Số 2A (2010, 439-446.

129.        Đặng Tuyết Phương, Lê Gia Hy, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Duy Kết. Tổng hợp vật liệu mao quản Fe-SBSA-15 bằng phương pháp cấy nguyên tử. Tạp chí Hóa học , T 48, 5A (2010), 180-184.

130.        Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn. Sử dụng rơm rạ Việt Nam để sản xuất đầu sinh học (bio-oil). Tạp chí Dầu khí số 12 (2010), ISSN-0866-854X, 44-49.

131.        Van Duc Hoang, Tuyet Phuong Dang, Quang Khieu Dinh, Huu Nguyen Phu and Anh Tuan Vu. The synthesis of novel hybrid thiol-functionalized nano-structured SBA-15. J. Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 1 (3) 03 5011 (2010). 10.1088/2043-6262/1/3/035011

132.        Anh Tuan Vu, Quoc Tuan Nguyen, Thi Hai Linh Bui, Manh Cuong Tran, Tuyet Phuong Dang1 and Thi Kim Hoa Tran. Synthesis and characterization of TiO2 photocatalyst doped by transition metal ions (Fe3+, Cr3+ and V5+). J. Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 1(1)01 5009 (2010).10.1088/2043-6254/1/1/015009.

133.        Tran M. Cuong, Vu A.Tuan, Bui H. Linh, Dang T. Phuong, Tran T. K. Hoa, Nguyen D. Tuyen , Nguyen Q. Tuan and Hendrik Kosslick. Novel method for doping of nano TiO2 photocatalysts by chemical vapor deposition. Studies in Surface Science and Catalysis, 175 (2010) 497-500. 10th International Symposium “Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts”E.M. Gaigneaux, M. Devillers, S. Hermans, P. Jacobs, J. Martens and P. Ruiz (Editors), © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. ISBN : 978-0-444-53601-3, ISSN : 0167 2991.

134.        Vu A. Tuan, Bui H. Linh, Dang T. Phuong, Tran T.K. Hoa, Nguyen T. Kien, Nguyen H. Hao, Hendrik Kosslicka, Axel Schulza.  Study on the preparation of active support and multi-porous supported catalyst. Studies in Surface Science and Catalysis, 175 (2010) 501-504. 10th International Symposium “Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts”,E.M. Gaigneaux, M. Devillers, S. Hermans, P. Jacobs, J. Martens and P. Ruiz (Editors), © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. ISBN : 978-0-444-53601-3, ISSN : 0167 2991.

 
2011

135.        Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Ngô Thị Kỳ Xuân, Đặng Tuyết Phương,  Nguyễn Hữu Phú. Nghiên cứu hoạt tính của xúc tác Fe/ MQTBTT SBA-15 trogn phản ứng oxy hóa phenol đỏ và tính chất chọn lọc hình học của chúng (A study on the activity of Fe/ MQTBTT SBA-15 catalyst in the oxidation reaction of red phenol and their geometric selection properties.) Tạp chí hóa học.  T. 49 (3A) 34-39, 2011.

136.        Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Tuyết Phương, Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa m-xylen trên xúc tác Cu/MQTBTT SBA-15, Phần 1: Xác định bậc và mô hình động học của phản ứng. Tạp chí Hóa học T 49,  2ABC – 2011,  412-418.    

137.        Dang Tuyet Phuong, Nguyen Quoc Tuan, Bui Thi Hai Linh, Le Gia Hy, Tran Manh Cuong, Tran Thi Kim Hoa,  Le Minh Cam, Vu Anh Tuan. Photocatalytic degradation of p-xylene over doped titania thin film, J. Desalination and Water Treatment, 34 (2011) 246–250, ISSN 1944-3994

138.        Tuyet Phuong Dang, Gia Hy Le, Thi Thu Giang Pham, Trung Kien Nguyen, Duc Canh Dao, Thi Minh Hong Vu1, Thi Thu Thuy Hoang, Thi Kim Hoa Tran and Anh Tuan Vu. Synthesis of advanced materials for bio-oil production from rice straw by pyrolysis.  J. Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 045012.ISSN 2043-6262

139.        Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú. Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa m-xylen trên xúc tác Cu/SBA-15 (Study on kinetics of total oxidation reaction of m-xylene over Cu/SBA-15 catalyst), Phần 2: Khảo sát tìm miền động học và xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng.  (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.285-288, 2011: hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

140.              Dao Duc Canh, Hoang Thi Thu Thuy, La Xuan Thao, Nguyen Trung Kien, Dang Tuyet Phuong, Tran Thi Kim Hoa1 and Vu Anh Tuan.  Influence of synthesis condition on structural and photocatalytic properties of nano TIO2. (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.186 -192, 2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

141.        Nguyễn Trung Kiên, Lê Hà Giang, Đào Đức Cảnh, Hoàng Thị Thu Thủy, Trần Thị Kim Hoa, Đặng Tuyết Phương và Vũ Anh Tuấn. Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ phế thải nông nghiệp (rơm rạ). Phần 1. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ của than hoạt tính. (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.702 -707, 2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

142.        Lê Hà Giang, Nguyễn Trung Kiên, Đào Đức Cảnh, Hoàng Thị Thu Thủy, Trần Thị Kim Hoa, Đặng Tuyết Phương và Vũ Anh Tuấn. Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ phế thải nông nghiệp (rơm rạ). Phần 2. Nghiên cứu động học quá trình hấp phụ xanh metylen trên than hoạt tính. (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.603-608, 2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

143.        Lê Gia Hy, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Phan Thị Hồng Thảo, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng Thị Thùy Dương, Vũ Anh Tuấn, Đặng Tuyết Phương. Khả năng cố định enzym trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15. Immobilization ability of enzymes on the mesoporous SBA-15 materials. (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.777 -781, 2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

144.        Phạm Thị Thu Giang, Vũ Văn Giang , Vũ Thị  Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Đào Đức Cảnh, Hoàng Thị Thu Thủy, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn, Đặng Tuyết Phương. Chế tạo xúc tác từ FCC thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng để nhiệt phân rơm rạ thành dầu sinh học. Prepared catalysts from waste FCC catalyst of Dung Quat refinery for pyrolysis of  rice straw to bio-fuel. (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.609 -613, 2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

145.        Vũ Thị  Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Đào Đức Cảnh, Đặng Tuyết Phương, và Vũ Anh Tuấn. Nhiên cứu điều chế xúc tác axit mới trên cơ sở bentonit biến tính.  (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.653-658, 2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

146.        Vũ Thị  Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Phan Vũ Anh, Hoàng Thị Thu Thủy, Đào Đức Cảnh, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa và Vũ Anh Tuấn. Nghiên cứu tăng cường tính chất axit của xúc tác phế thải từ nhà máy lọc dầu Dung Quất.  (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.659-664 ,2011:hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

147.        Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Duy Thịnh,Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú. Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 chứa nhóm Thiol(-SH) và hoạt tính hấp phụ ion Pb2+ trong dung dịch nước . (Tạp chí hóa học,T.49(5AB),Tr.36-41,2011c hội nghị xúc tác Hấp phụ, 2011).

148.        Hy G. Le,  Thao T. H. Phan, Huyen T. Pham, Hoa T.K.Tran, Canh D. Dao,  Kien T, Nguyen,  Thuy T.T.Hoang, Tuan A. Vu, Phuong T. Dang. Synthesis and characterization of SBA-15 and SBA-16 nanopore-size materials for immobilization of D-amino acid oxidase. Proceedings of The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011, 10-12 November 2011 - Vung Tau, Vietnam. p.365 -369

149.        Tuan A.Vu,  Thuy T.T.Hoang, Canh D.Dao, Thao X.La, Kien D.Nguyen, Phuong T.Dang and Hoa T.K.Tran. Study on photocatalytic activity of  TiO2 and non-metal doped TiO2 in Rhodamine B degradation under visible light irradiation. Proceedings of The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011, 10-12 November 2011 - Vung Tau, Vietnam. p.322 -325

150.        Tuan A.Vu,  Canh D.Dao, Thuy T.T.Hoang, Kien T.Nguyen, Thao X.La, Phuong T.Dang and Hoa T.K.Tran. Study on synthesis and photocatalytic activity of novel visible light sensitive photocatalyst Ag3PO4. Proceedings of The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011, 10-12 November 2011 - Vung Tau, Vietnam. p.778 -781

151.        Hy G. Le1, Hieu V. Nguyen1, Tien Q. Phi1, Duong T. T. Dang1, Thao T. H. Phan1, Hoan N. T. V. Nguyen2, Tuan A. Vu3, Hoa T.T.K3, Phuong T. Dang3. Functionalized SBA-15 nanostructured materials for immobilization of lipase and keratinase. Proceedings of The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011, 10-12 November 2011 - Vung Tau, Vietnam. p.839-843

152.        Phuong T. Dang1, Giang  T. T. Pham1Hồng T.  M. Vu1,  Kien T. Nguyen1,  Canh D. Dao1,  Thuy T.T.Hoang1,   Hoa T.K.Tran1, Hy G. Le2,  Tuan A. Vu1. synthesis and characterization novel nanostructued catalysis for pyrolysis of Biomass. Proceedings of The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011, 10-12 November 2011 - Vung Tau, Vietnam. p.1020 -1022

153.        Tuan, Vu Anh, Cuong, Tran Manh, Phuong, Dang Tuyet,  Hoa, Tran Thi Kim, Linh, Bui Thi Hai, Tuyen. Nguyen Dinh, Nguyen Quoc. Novel nano-structured materials: synthesis and application. International Journal of Nanotechnology, Volume 8, Numbers 3-5(2011, 255-267 (13). ISSN: 14757435
 

c.      Sách chuyên khảo đã xuất bản:

d.      Bằng phát minh sáng chế:

e.      Các giải thưởng khoa học:

f.      Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng