Vietnam English

Phòng Phân tích ứng dụng

 
Trưởng Phòng: KSC. Nguyễn Hưng Dũng
ĐT: 04.38362968                 DĐ: 0913018953
Phó phòng: Tạ Thủy Nguyên
ĐT: 04.38362968                 DĐ: 0904214526
 

1.            Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Địa chỉ E-mail

1

Nguyễn Hưng Dũng

KSC

nguyenhungdung1204@yahoo.com.vn

2

Tạ Thủy Nguyên

Thạc sỹ

nguyentta@yahoo.com

3

Đỗ Thị Hồng Nhung

Thạc sỹ

d-hongnhung@yahoo.com

4

Đỗ Thị Nhài

Thạc sỹ

 

5

Mai Thị Huyền Thương

Kỹ sư

maithihuyenthuong@yahoo.com.vn

6

Đoàn Thị Bích Hòa

Kỹ sư

doanbichhoa911@gmail.com

7

Phạm Thị Mai

Cử nhân

maipham2812@yahoo.com

 

2.            Lĩnh Vực nghiên cứu:

-                               Nghiên cứu xây dựng phát triển phương pháp và qui trình phân tích để giải quyết vấn đề đòi hỏi bởi thực tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và sản xuất, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất.
- Điều tra tài nguyên khoáng sản, đánh giá tác môi trường, nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và nước sinh hoạt, chế tạo vật liệu xử lý chất thải.
- Tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ, kỹ năng cho các cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực hóa phân tích. Đào tạo hướng dẫn sinh viên nghiên cứu hóa học phân tích, môi trường cho các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo trong cả nước.
-  Áp dụng kết quả nghiên cứu, triển khai dịch vụ nghiên cứu và phân tích.Thực hiện các hợp đồng dịch vụ phân tích, quan trắc môi trường, đào tạo cán bộ về phân tích, đặc biệt làm phân tích trọng tài, kiểm tra ngoại bộ các mẫu quặng khoáng sản Al, Au, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn, Ti, Zr, đất hiếm…xác định thành phần với độ xác thực cao.

 

3.            Một số kết quả nổi bật

a)            Các đề tài, dự án đang triển khai từ cấp bộ trở lên:

b)           Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong và quốc tế từ năm 2010 đến nay

-                      Tạ Thủy Nguyên, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hưng Dũng, Mai Thị Huyền Thương. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích Focmaldehyd phục vụ quan trắc môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội nghi Khoa học Viện Hóa học, 327-329 (2011).

-                      Tạ Thủy Nguyên, Lê Trường Giang, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phương Mai. Nghiên cứu xác định lượng vết clo tự do trong nước sinh hoạt bằng phương pháp quang phổ với thuốc thử I2. Hội nghị Khoa học Viện Hóa học, 330-333 (2011).

-                      Đỗ Thị Hồng Nhung, Tạ Thủy Nguyên, Nguyễn Thị Hạnh, Nghiên cứu quy trình phân tích nhanh và chính xác các nguyên tố đất hiếm, Tạp chí hóa học, T.51(3AB) 181-186, 2013.

-                      Tạ Thủy Nguyên, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Hưng Dũng, Đỗ Thị Hồng Nhung, Mai Thị Huyền Thương, Đoàn Thị Bích Hòa. Nghiên cứu ảnh hưởng của Holmi, Yttri, Fe và tốc độ dòng sol khí đến sự xác định nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp ICP-OES: Ứng dụng xác định hàm lượng nguyên tố đất hiếm trong mẫu quặng, tạp chí hóa học, T52(6A) 113-117,2014.

-                      Ta Thuy Nguyen, Le Truong Giang, Nguyen Ngoc Tung, Hans Christian Bruun Hansen. Study the formation of active chlorine, chlorate and perchlorate during electrolysis using small chloride concentration by Adept electrochemical technology: The effects of organic solution, Proceedings of the first Vast-Bas workshop on Science and Technology, ISBN 978-604-913-304-6, 1, 495, 2014.

c)            Sách chuyên khảo đã xuất bản:

d)            Bằng phát minh sang chế:

e)            Các giải thưởng khoa học:

f)             Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

-                      Đã sản xuất và ứng dụng các bộ test thử nhanh xác định hàm lượng NO2-, NO3-, Asen (As) trong nước.