Vietnam English

Phòng Polyme thiên nhiên

PHÒNG POLYME THIÊN NHIÊN

Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng: TS.NCVC. Trịnh Đức Công

Điện thoại: 0985.887.880

Địa chỉ E-mail: congvhh@gmail.com/ congvhh@ich.vast.vn

 

  1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số Điện thoại

Địa chỉ E-mail

1

Trịnh Đức Công

Phó trưởng phòng;  Phụ trách phòng; Tiến sỹ. NCVC

0985.887.880

congvhh@ich.vast.vn

1

Đỗ Trường Thiện

PGS.TS.NCVCC

0986801961

dothien801@gmail.com

2

Phạm Thị Bích Hạnh

Tiến sỹ

01648885784

hanhvhh@yahoo.com

4

Trần Thị Ý Nhi

Tiến sỹ.NCVC

01668721160

ynhivh@gmail.com

5

Lại Thị Thúy

Thạc sỹ

0982429797

laithithuy1984@gmail.com

6

Lê Thị Thanh Hà

Thạc sỹ

0986727325

leha_pd@yahoo.com

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

1 - Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên (protein, glucomannan, chitin/chitosan, alginat…): cấu tạo, cấu trúc, các biến đổi hoá học các polyme này bằng các phản ứng: trùng hợp, đồng trùng hợp ghép, oxy hóa, cacboxyl hóa, cắt mạch…

2 - Nghiên cứu hoá học và biến đổi hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học để ứng dụng trong lĩnh vực y, sinh học và nông nghiệp.

3 - Nghiên cứu vật liệu polyme gồm: polyme phỏng sinh học với cấu trúc sinh học và tính chất “thông minh”.

4 - Nghiên cứu một số các vật liệu polyme có tính năng đặc biệt như các vật liệu polyme nano sinh học, polyme khúc xạ quang học …

5 - Nghiên cứu vật liệu compozit và phát triển công nghệ tổ hợp

6 - Tư vấn, cung cấp dịch vụ đo kiểm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực polyme.

7 - Tham gia đào tạo đại học và sau đại học. 

 
 3. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): Đang đào tạo 04 tiến sỹ

                                                                                                                              Xử lý tin: Viện Hóa học