Vietnam English

Phòng Hóa sinh môi trường


Phó Trưởng phòng phụ trách:      TS. Lê Trường Giang             DĐ:     0948109977
Phó Trưởng phòng:                     ThS. Nguyễn Ngọc Tùng        DĐ:     0979947399
Phó Trưởng phòng:                     TS. Đào Hải Yến                     DĐ:     0985859795

I.Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Địa chỉ E-mail

1

Lê Trường Giang

Tiến sĩ

Gianglt2000@yahoo.com

2

Đào Hải Yến

Tiến sĩ

Yendao82@yahoo.com

3

Hà Thị Hải Yến

Kỹ sư

Hathihaiyen1986@gmail.com

4

Trịnh Thu Hà

Thạc sĩ

Trinhthuha80@gmail.com

5

Đặng Thị Mai

Cử nhân

Dangmai0801.md@gmail.com

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Cử nhân

Nangmuadong.vn@gmail.com

7

Lê Thị Hạnh

Thạc sĩ

Hanh.hl86@gmail.com

8

Đoàn Hà Phương

Kỹ sư

Phuongdh106@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cử nhân

Hangnguyen511990@gmail.com

  
II.  Lĩnh vực nghiên cứu
      1. Nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa Sinh Môi trường, tập trung vào một số hướng như sau :

-          Nghiên cứu về hóa học các gốc tự do : sự hình thành, sự tồn tại và hoạt tính của chúng trong các môi trường khác nhau;

-          Nghiên cứu sự chuyển hóa các hợp chất trong các quá trình tự nhiên, sinh học và môi trường;

-          Nghiên cứu phương pháp xác định sự hình thành, định tính, định lượng các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng trong các quá trình chuyển hóa, sự tương tác của chúng với môi trường;

-          Nghiên cứu các quy trình chiết tách, bán tổng hợp, tổng hợp và sinh tổng hợp mới các hợp chất có hoạt tính tiềm năng (API) từ thực vật và động vật;

-          Nghiên cứu các phương pháp phân lập, tinh chế và nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất từ thiên nhiên;

-          Tính toán, mô phỏng, mô hình hóa các quá trình phản ứng.

      2. Nghiên cứu định hướng ứng dụng trong lĩnh vực Hóa Sinh Môi trường, tập trung vào một số hướng như sau :

-          Nghiên cứu các quá trình công nghệ xử lý môi trường: các phương pháp oxy hóa tiên tiến đồng thể và dị thể (Ozon hóa, Fenton, Photo-Fenton, Electro-Fenton, UV/ xúc tác rắn, TiO2, …), các phương pháp sinh học, các phương pháp cơ lý,…;

-          Nghiên cứu chế tạo các vật liệu ứng dụng trong xử lý, làm sạch môi trường và sản xuất năng lượng mới.

      3. Nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực Hóa Sinh Môi trường, áp dụng những kiến thức mới, phương pháp mới, kỹ thuật mới được nghiên cứu vào thực tiễnphục vụ công tác quản lý nhà nước và cho các tố chức, cá nhân có nhu cầu:

-          Tư vấn, đánh giá chất lượng môi trường, tổ chức, tham gia thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường

-          Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ về phân tích các chất gây ô nhiễm, chất độc, chất gây nghiện, …trong các đối tượng khác nhau.

      4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
      5. Đào tạo : Tham gia đào tạo Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ trong các lĩnh vực Hóa học, Môi trường.
      6. Hợp tác quốc tế : Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực hoạt động của phòng.

III. Một số kết quả nổi bật

1.    Các đề tài, dự án triển khai từ cấp Bộ trở lên

TT

Tên CT, ĐT

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lụt

Bộ Ngoại giao Đan Mạch

Mã số: 10.P04.VIE

 

2012-2015

2

Hoạt tính của các gốc tự do CO3.- và Cl.-2 trong dung dịch

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Mã số: 104.06-2013.54

2013-2016

3

Nghiên cứu ứng dụng màng thẩm thấu chuyển tiếp trong sản xuất nước sinh hoạt

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

2014-2016

4

Nghiên cứu cơ chế kích hoạt hiệu ứng quang hóa xúc tác đồng thể các quá trình oxy hóa tiên tiến (UV/H2O2, UV/Fe(III), UV/Fe(III)/H2O2). Mô hình hóa động học phản ứng và ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước.

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Mã số: 104.03.25.09

2009-2012

5

Mô hình hóa cơ chế động học phản ứng của hệ O3/OH-; O3/H2O2, ứng dụng vào quá trình ôxy hóa vết các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2006 - 2008

6

Nghiên cứu phân tích dạng, nhóm chức và cấu trúc các chất, hợp chất bằng phương pháp hóa lý và vật lý hiện đại.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2006 - 2008

 

2. Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế:

TT

Tên công trình

Tên tạp chí/Kỷ yếu

Tập

Số

Trang mục lục

Năm công bố

1

Effects of chloride ions on the iron (III) – catalyzed decomposition of hydrogen peroxide and on the efficiency of the Fenton-like oxidation process.

Journal of Applied Catalysis B: Environmental

ISSN   0926-3373

 

66

 

137-146

2006

2

Kinetics and Modelling of the Fe(III)/H2O2 system in the presence of sulphate in acidic aqueous solutions

Journal of Environmental Science & Technology

ISSN 0013 936X

 

39

6

1811-1818

2005

3

Effects of chloride and sulfate on the rate of oxidation of ferrous ion by H2O2

Water Research Journal

ISSN   0043-1354

 

38

 

2383-2393

2004

4

A comparative study of the effect of chloride, sulfate and nitrate ions on the rates of decomposition of H2O2 and organic compounds by Fe(II)/H2O2 and Fe(III)/H2O2.

Chemosphere Journal

ISSN 0045-6535

 

55

5

715-723

2004

5

Experimental and Modeling Approach for the Comparison of Fenton and Electro-Fenton processes –Preliminary results.

Journal of Advanced Oxidation Technology

ISSN 1203-8407

 

9

1

35-42

2006

6

Effect of Chloride and Sulfate Ions on the Photoreduction Rate of Ferric Ion in UV Reactor Equipped with a Low Pressure Mercury Lamp

Journal of Advanced Oxidation Technology

ISSN 1203-8407

 

17

2

305-330

2014

7

Investigation of decomposition of ozone in ultra pure water, kinetic modelling

12th Asian Chemical Congress, Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

229

2007

8

Modelling the Electro-Fenton Process: Application to Its

Optimization and Comparison with Fenton Process

The15th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil (AOTs-15), Niagara Falls (USA)

 

 

 

2009

9

Degradation of organic phosphorus pesticides in solar simulated reactor with nano TiO2 material

The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application

 

 

300-308

2013

10

Photooxidation of 4,4’ – DDT using HP, LP/H2O2

The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application

 

 

704-711

2013

11

Investigation of the kinetic of the Electro-Fenton process

International scientific conference on Chemistry for development and integration

 

 

600-609

2008

12

Nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng hoạt động điện hóa vết đồng (Cu), Chì (Pb), Cadimi (Cd) và Kẽm (Zn) trong nước biển tự nhiên

Tạp chí KH&CN

ISSN 0866-708x

45

3A

20-26

2007

13

Correlation between diffusion coefficient and tube sizes for benzene, toluene, xylene adsorbed in ambient air

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

51

5A

85-88

2013

14

Preliminary results on recovery of phosphorus by using crystallization process.

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

51

5A

95-99

2013

15

Evaluation of COD/SS ratio in water at Tauhu-Bennghe-Kenhdoi-Kenhte basin

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

51

5A

89-94

2013

16

Hoạt tính xúc tác của phức FeIIINTA trong quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ ở pH trung tính

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

53

3e12

350-354

2015

17

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc kháng sinh sarafloxacin bằng quang hóa UV

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

ISSN 0868-3224

20

1

1-6

2015

18

Photoreduction rate of Iron (III) hydrixo species: Effect of pH anf inorganic ions

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

459-472

2014

19

Photocatalytic degration of Diclofenac in aqueous solution

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

449-458

2014

20

Screening analysis of pesticides in flooding water in paddy rice field in central Vietnam

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

473-480

2014

21

Desorption of organochloride pesticides from flooded soil column in paddy rice field

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

433-438

2014

22

Laboratory experiments on malachite green exposure in tilapia (Oreochromis mossambicus): Case study on toxic effect

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

573-580

2014

23

Photocatalysis using TiO2 – based materials for oxidation of organic phosphorous pesticides in solar simulated reactor

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

439-448

2014

24

Study the formation of active chlorine and chlorate, perchlorate during electrolysis using small chloride concentration by Adept electrochemical technology: the effect of organic solute

The first VAST-BAS Workshop on Science and Technology

ISBN 978-604-913-304-6

 

 

495-503

2014

25

Preparation and photocatalytic activity of g-C3N4/Ta2O5 composite

The Second international symposium for Catalysis Science & Technology

 

 

765-771

2015


IV.  Kết quả đào tạo sau đại học

STT

Họ và tên

Đối tượng

Thời gian đào tạo

1

Tống Thị Thanh Thủy

NCS

2011-đến nay

2

Tạ Thủy Nguyên

NCS

2012-đến nay

3

Quản Cẩm Thúy

NCS

2012-đến nay

4

Nguyễn Ngọc Tùng

NCS

2012-đến nay

5

Nguyễn Văn Kim

NCS

2013-đến nay

6

Trịnh Thu Hà

NCS

2014-đến nay

7

Lò Ngọc Oanh

HVCH

2005-2007

8

Nguyễn Thị Hồng

HVCH

2006-2008

9

Đào Thị Hà

HVCH

2007-2009

10

Nguyễn Thúy Hạnh

HVCH

2010-2012

11

Bùi Thị Ngọc Thơm

HVCH

2011-2013

12

Lê Minh Tuấn

HVCH

2012-2014

13

Bùi Minh Tuân

HVCH

2012-2014

14

Hà Thị Hải Yến

HVCH

2013-2015

15

Đặng Thị Mai

HVCH

2014-2016

 

IV. Trang thiết bị
Trang thiết bị của phòng Hóa Sinh Môi trường gồm:
Máy quang phổ UV-VIS, Máy nước cất siêu sạch, Máy điện hóa, Thiết bị phản ứng dòng liên tục, Máy sinh ozon, Cân phân tích điện tử, Máy khuấy từ, Tủ sấy, Tủ hút và các dụng cụ đầu tay gồm dụng cụ thủy tinh, pipet tự động, buret,…