Vietnam English

Danh mục

Video

Liên kết website

Văn bản

Đăng ký thực hiện đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013

Viện Hóa học có công văn số 41/VHH ngày 13/3/2013 về việc đăng ký thực hiện đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị và các cán bộ trẻ đăng ký sử dụng khoản kinh phí được giao về phòng Quản lý Tổng hợp (CV. Nguyễn Thị Hiểu) trước ngày 22/3/2013 để tổng hợp báo cáo.